Νόμος 4314/14 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις περιπτώσεις δράσεων και πράξεων κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη που εποπτεύει τον φορέα διαχείρισης εγκρίνονται οι προκηρύξεις και προσκλήσεις προς τους δικαιούχους ενισχύσεων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 13. Η σύμφωνη γνώμη αφορά στην τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων και στη χρήση του ΠΣΚΕ. Στις προκηρύξεις και προσκλήσεις ορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, οι προθεσμίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

2. Στην εν λόγω απόφαση δύναται να προβλέπεται η δυνατότητα να πιστοποιούνται οι δαπάνες των επί μέρους έργων από ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι υποβάλουν σχετική βεβαίωση περί της νομιμότητας και της κανονικότητας διενέργειας των δαπανών, της ορθής λογιστικής καταχώρησης αυτών, της εξόφλησής τους, καθώς και ότι οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν εντός της επιλέξιμης περιόδου, ότι αφορούν το εγκεκριμένο έργο, ότι υπήρξε συμμόρφωση με τους όρους της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης και ότι υπάρχουν επαρκή δικαιολογητικά. Ο ορκωτός λογιστής επιλέγεται από τον δικαιούχο και η δαπάνη του είναι επιλέξιμη στο οικείο πρόγραμμα και μέχρι τρεις μήνες από την λήξη του έργου.

 

3. Οι προκηρύξεις των ενισχύσεων δημοσιεύονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του αντίστοιχου Επιχειρησιακού Προγράμματος, του www.espa.gr και του ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

4. Για τις ανάγκες αξιολόγησης προτάσεων, καθώς και παρακολούθησης της εκτέλεσης των δράσεων RIS3, που υλοποιούνται στο πλαίσιο Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, δύναται να χρησιμοποιείται το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014). Για τον καθορισμό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ισχύουν τα οριζόμενα με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του εβδόμου και ογδόου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) για τον καθορισμό της αποζημίωσης των εμπειρογνωμόνων, πιστοποιητών και μελών των επιτροπών για την αξιολόγηση και υλοποίηση έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του νόμου [Ν] 4443/2016 (ΦΕΚ 232/Α/2016).

 

5. Για τις ανάγκες αξιολόγησης προτάσεων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, που υποβάλλονται στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 4 μπορεί να χρησιμοποιείται το Μητρώο Αξιολογητών του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ). Για τον καθορισμό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης των αξιολογητών και των μελών των επιτροπών αξιολόγησης εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

6. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή Γενικού/ Ειδικού Γραμματέα ή Περιφερειάρχη, στον οποίο υπάγεται η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία ή ο Ενδιάμεσος Φορέας, μπορεί να καθορίζεται η σύσταση, συγκρότηση και η λειτουργία Μητρώου Αξιολογητών, καθώς και Μητρώου Επαληθευτών για την πιστοποίηση / επαλήθευση πράξεων κρατικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.