Νόμος 4531/18 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Άλλες τροποποιούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3811/2009 (ΦΕΚ 231/Α/2009) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η αποζημίωση καλύπτει τα ιατρικά έξοδα και νοσήλια, την εξειδικευμένη ψυχική και ψυχολογική υποστήριξη του θύματος όταν δεν υφίσταται δημόσια δομή ψυχικής - ψυχολογικής στήριξης στον τόπο κατοικίας ή διαμονής του θύματος, την απώλεια εισοδήματος για εύλογο χρονικό διάστημα, τις δαπάνες αλλαγής περιβάλλοντος και κατοικίας, ιδίως τις δαπάνες μετακόμισης και αγοράς απαραίτητων καταναλωτικών αγαθών για την μετεγκατάσταση σε ασφαλές περιβάλλον και τα έξοδα κηδείας. Το ύψος των ποσών της αποζημίωσης για την ψυχική και ψυχολογική υποστήριξη του θύματος καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Υγείας, ενώ το είδος των δαπανών αλλαγής περιβάλλοντος που καλύπτονται και το ύψος αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών.

 

Η αποζημίωση δεν καλύπτει την εκ μέρους του θύματος, συγγενούς του ή τρίτου καταβολή λύτρων στους δράστες των εγκλημάτων της αρπαγής (άρθρο 322 του Ποινικού Κώδικα) και της αρπαγής ανηλίκων (άρθρο 324 του Ποινικού Κώδικα).}

 

2. Στην αρχή του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 3811/2009 (ΦΕΚ 231/Α/2009) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης προσδιορίζει την εξέταση της υπόθεσης εντός 3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης και αποφαίνεται οριστικά εντός 3 μηνών από την ημερομηνία προσδιορισμού της υπό κρίση αίτησης.}

 

3. Στο άρθρο 12 του νόμου [Ν] 3811/2009 (ΦΕΚ 231/Α/2009) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία ορίζεται σε 4 μήνες.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του νόμου 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο άδειες δεν χορηγούνται:

 

α) Σε όσους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για:

 

α)α. πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος,

β)β. παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για τρομοκρατικές πράξεις, για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου και

γ)γ. πράξεις που προβλέπονται στο νόμο 3500/2006.

 

Η απαγόρευση αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση αμετακλήτου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή θέσεως της υπόθεσης στο αρχείο κατ' άρθρο 43 παράγραφοι 2 και 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή, σε περίπτωση επιβολής ποινής, για διάστημα 5 ετών από την έκτισή της ή την άφεσή της με χάρη ή, σε περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.

 

β) Σε όσους έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για:

 

α)α. οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών,

β)β. οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής και

γ)γ. οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται στο νόμο 3500/2006 ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής.

 

Η απαγόρευση αυτή ισχύει για διάστημα 5 ετών, από την έκτιση ή την άφεση με χάρη και σε περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.}

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/2011) προστίθεται περίπτωση η' ως εξής:

 

{η) είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας κατά τις διατάξεις του νόμου 3500/2006 και προσέρχεται προς υποβολή καταγγελίας ή αναφορά του περιστατικού στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 21 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014) προστίθεται η εξής φράση:

 

{ή εάν μεταφέρθηκαν εκτός της επικράτειας ως θύματα των πράξεων των άρθρων 323Α και 351 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον υφίσταται σχετική πράξη χαρακτηρισμού από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.}

 

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 141/2017 (ΦΕΚ 180/Α/2017) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της συλλογής στοιχείων κάθε μορφής βίας που καλύπτεται από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και για την ανάλυση, επεξεργασία και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.}

 

8. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 141/2017 (ΦΕΚ 180/Α/2017) προστίθενται υποπερίπτωση γ)η' και γ)θ' ως εξής:

 

{γ)η. τη συλλογή αναλυτικών σχετικών στατιστικών στοιχείων κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε περιπτώσεις όλων των μορφών βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

 

γ)θ. την υποστήριξη της έρευνας στον τομέα όλων των μορφών βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας με στόχο τη μελέτη των βασικών αιτιών και επενεργειών της, τη συχνότητα εμφανίσεως και των δεικτών καταδίκης, καθώς και της αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουν ληφθεί προς το σκοπό της εφαρμογής της ανωτέρω Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης.}

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 141/2017 (ΦΕΚ 180/Α/2017) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για το συντονισμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης κάθε μορφής βίας που καλύπτεται από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.}

 

10. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 141/2017 (ΦΕΚ 180/Α/2017) προστίθεται υποπερίπτωση α)ι)γ' ως εξής:

 

{α)ι)γ. Την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης κάθε μορφής βίας που καλύπτεται από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.