Νόμος 2168/93 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Χορήγηση και ανάκληση αδειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης των αδειών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο χρόνος ισχύος τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

2. Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο άδειες δεν χορηγούνται:

 

α) Σε όσους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για:

 

α)α. πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος,

β)β. παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για τρομοκρατικές πράξεις, για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου και

γ)γ. πράξεις που προβλέπονται στο νόμο 3500/2006.

 

Η απαγόρευση αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση αμετακλήτου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή θέσεως της υπόθεσης στο αρχείο κατ' άρθρο 43 παράγραφοι 2 και 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή, σε περίπτωση επιβολής ποινής, για διάστημα 5 ετών από την έκτισή της ή την άφεσή της με χάρη ή, σε περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.

 

β) Σε όσους έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για:

 

α)α. οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών,

β)β. οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής και

γ)γ. οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται στο νόμο 3500/2006 ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής.

 

Η απαγόρευση αυτή ισχύει για διάστημα 5 ετών, από την έκτιση ή την άφεση με χάρη και σε περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/2018).

 

3. Επίσης, οι άδειες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν χορηγούνται:

 

α. Σε όποιον δεν παρέχει εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των οπλών και λοιπών αντικειμένων, τα οποία αναφέρονται στον παρόντα νόμο και ιδιαίτερα σε όσους πάσχουν ή νοσηλεύτηκαν για μείζονα ψυχική διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας. Η κατάσταση της υγείας των ανωτέρω βεβαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό.

 

β. Σε άτομα που δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

4. Άδειες εμπορίας περιστρόφων, πιστολιών, όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών δεν χορηγούνται σε μέλη διοικητικών συμβουλίων σκοπευτικών σωματείων οποιασδήποτε βαθμίδας, σε ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές σκοπευτηρίων, συζύγους και συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2334/1995 (ΦΕΚ 184/Α/1995).

 

5. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αρνηθούν τη χορήγηση των αναφερόμενων στον παρόντα νόμο αδειών ή να ανακαλέσουν ήδη χορηγηθείσες σε άτομα, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη ή τα οποία έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις που προβλέπονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

6. Σε περίπτωση συνδρομής των κωλυμάτων των παραγράφων 2, 3 και 4 ανακαλούνται οι άδειες που έχουν χορηγηθεί. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατό να μη χορηγείται άδεια σε σύζυγο αυτού που έχει καταδικασθεί ή συγγενή αυτού, εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού, πριν παρέλθουν 5 χρόνια από την ανάκληση της άδειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

6Α. Οι αρμόδιες αρχές ανακαλούν άδειες κατοχής και οπλοφορίας για πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Β' του Παραρτήματος Ι, εάν το πρόσωπο στο οποίο είχε χορηγηθεί η άδεια βρεθεί να έχει στην κατοχή του γεμιστήρα που μπορεί να προσαρμοστεί σε ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με κεντρική επίκρουση ή σε επαναληπτικά πυροβόλα όπλα, ο οποίος είναι χωρητικότητας μεγαλύτερης των 20 φυσιγγίων ή των 10 φυσιγγίων, στην περίπτωση των μακρύκαννων πυροβόλων όπλων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6A προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

7. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας σε νομικά πρόσωπο, οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου περί σωματείων, για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκπροσώπους και διαχειριστές, προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και για όλους τους εταίρους, προκειμένου περί εταιρειών άλλης μορφής. Ειδικά στην περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 1 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 5, 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2334/1995 (ΦΕΚ 184/Α/1995), με το άρθρο 36 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2020).

 

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τις περιπτώσεις χορήγησης των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 5 του παρόντος νόμου αδειών, που χορηγούνται από υπηρεσίες άλλων υπουργείων. Προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παραγράφου 3 περίπτωση α' του παρόντος άρθρου, απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2334/1995 (ΦΕΚ 184/Α/1995).

 

9. Σε περίπτωση μη χορήγησης ή ανάκλησης των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο αδειών, επιτρέπεται η προσφυγή του ενδιαφερόμενου ενώπιον του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, εντός μηνός από την κοινοποίηση σ' αυτόν της απορριπτικής απόφασης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.