Νόμος 4427/16 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Εξουσιοδοτήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:

 

α. Την τροποποίηση και προσαρμογή στις διατάξεις του παρόντος νόμου του Δεύτερου Μέρους του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 56/1989 (ΦΕΚ 28/Α/1989) ως ισχύει.

 

β. Την τροποποίηση και προσαρμογή στις διατάξεις του παρόντος νόμου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2012 (ΦΕΚ 102/Α/2012) ως ισχύει.

 

γ. Τις αρμοδιότητες των Διοικητών και Υποδιοικητών του παρόντος νόμου.

 

δ. Τη στελέχωση, αρμοδιότητες, κατανομή και διάρθρωση του προσωπικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του παρόντος νόμου.

 

ε. Ζητήματα τοποθέτησης, μετάταξης, απόσπασης προσωπικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του παρόντος νόμου, των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων του παρόντος νόμου.

 

στ. Τα ζητήματα επιλογής νέων Προϊσταμένων των οργανικών δομών του παρόντος, ,καθώς και όλα τα ζητήματα επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του παρόντος μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του προεδρικού διατάγματος η έκδοση του οποίου προβλέπεται στο παρόν άρθρο, καθώς και τα ειδικότερα ζητήματα σύστασης και συγκρότησης των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ζ. Τα θέματα που άπτονται της χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του παρόντος νόμου.

 

η. Τα ζητήματα κατανομής, διαχείρισης και απόδοσης των επιδομάτων και των αποζημιώσεων των άρθρων 34 και 34Α του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999).

 

ζ. Την εξειδίκευση των υψηλών τυπικών προσόντων του προσωπικού των Τμημάτων Προϋπολογισμού, Δαπανών και Εσόδων και Διαγωνισμών και Συμβάσεων του παρόντος νόμου.

 

η. Τη σύσταση και τη μετονομασία οργανικών μονάδων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και την τροποποίηση, προσθήκη ή κατάργηση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία αυτών.

 

θ. Κάθε ζήτημα που ανάγεται στην εφαρμογή του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 114 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), με το άρθρο 41 του νόμου [Ν] 4482/2017 (ΦΕΚ 102/Α/2017), με την παράγραφο 2 του άρθρου 79 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ή του εκτελούντος χρέη Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ρυθμίζονται τα θέματα που άπτονται της διαχείρισης κάθε είδους εσόδου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ιδίως των εσόδων που προέρχονται από τα Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων και από τα Τέλη Χρήσης Αεροδρομίων, καθώς και του επιμερισμού των εσόδων μεταξύ των φορέων Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με το άρθρο 39 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

3. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση ειδικών λογαριασμών που συνιστώνται στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη συγκέντρωση και παρακολούθηση των εσόδων από διαφορετικές πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ή του εκτελούντος χρέη Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ορίζεται ο αριθμός των διακριτών ειδικών λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος, η πηγή εσόδων κάθε λογαριασμού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 39 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ή του εκτελούντος χρέη Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ρυθμίζονται τα θέματα διαχείρισης των εσόδων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, της κίνησης των ειδικών λογαριασμών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη διάθεση, τη χρήση, τη διαχείριση, την κατανομή και την απόδοση των παραπάνω εσόδων για την κάλυψη δαπανών αποζημίωσης προσωπικού, επένδυσης, λειτουργίας και κάθε είδους προμηθειών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 39 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας κατανέμονται και αποδίδονται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προς χρήση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας κατάλληλοι και επαρκείς χώροι για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας: α)α) εντός των Αερολιμένων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας χωρίς την καταβολή μισθώματος για την Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, β)β) εκ των μισθωμένων για χρήση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας χώρων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος με ανάλογο επιμερισμό του μισθώματος και γ)γ) εκ των μισθωμένων από το Ελληνικό Δημόσιο για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εγκαταστάσεων, με ανάλογο επιμερισμό του μισθώματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 39 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των υπαλλήλων του κλάδου Πληροφοριών Πτήσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 39 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.