Νόμος 3913/11 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Θέματα μεταφοράς προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που προήλθε ή θα προέλθει από τις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Ανώνυμη Εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Ανώνυμη Εταιρεία, σε εφαρμογή των ρυθμίσεων του νόμου 3717/2008 και που έχει την ειδικότητα του Ιπτάμενου Χειριστή, καθώς και αυτό που κατέχει πτυχίο κατηγορίας Β1 ή Β2 ή C κατά JAR 66 (Joint Aviation Regulations - Απαιτήσεις του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών) ή άδειας κατά το Μέρος 66 (EASA PART 66, European Aviation Safety Agency - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας) του 2042/2003 ΕΚ (L 315/1), εφόσον διαπιστώνεται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, που λαμβάνεται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες, ότι πλεονάζει, μετατάσσεται ή μεταφέρεται, χωρίς αίτηση του, σε φορείς ή υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 51 του νόμου 1892/1990 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1232/1982 (ΦΕΚ 22/Α/1982), όπως ερμηνεύτηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), σε κενές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, συναφείς με την ειδικότητα ή το πτυχίο που κατέχει, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

Η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρμόδιου Υπουργού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του νόμου 3717/2008 (ΦΕΚ 239/Α/2008). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η διαδικασία, η επιλογή υπηρεσίας ή φορέα υποδοχής, τα κριτήρια που αφορούν στη μετάταξη του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τέτοια κριτήρια είναι ιδίως η μικρότερη προϋπηρεσία και μεταξύ εργαζομένων που έχουν την ίδια προϋπηρεσία, η μη υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998), το εάν ο εργαζόμενος είναι άγαμος χωρίς τέκνα ή έγγαμος με το μικρότερο αριθμό ανήλικων τέκνων, το εάν πρόκειται για συζύγους που δεν συνυπηρετούν, εάν είναι άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι με το μικρότερο αριθμό ανήλικων τέκνων, εφόσον έχουν την επιμέλεια τους, ο τίτλος σπουδών και τα άλλα τυπικά προσόντα, καθώς και οι εκθέσεις αξιολόγησης των τριών τελευταίων ετών πριν την αρχική μεταφορά του προσωπικού. Η διάθεση του πλεονάζοντος προσωπικού γίνεται από την Επιτροπή που συστάθηκε με την παράγραφο 6 της οίκοθεν 47094/393/27-08-2009 (ΦΕΚ 1829/Β/2009) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδόθηκε με βάση την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του νόμου 3717/2008.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 144 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

2. Το προσωπικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, δικαιούται, μετά από αίτηση του, άδεια χωρίς αποδοχές, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από τον αρμόδιο φορέα ή υπηρεσία, εφόσον οι ιπτάμενοι χειριστές πρόκειται να απασχοληθούν σε πτητικό έργο προς διατήρηση των πτητικών ικανοτήτων και απόκτηση νέων ή προς απόκτηση πρόσθετης εμπειρίας στο χειρισμό αεροσκαφών και οι κάτοχοι του πτυχίου κατηγορίας Β1 ή Β2 ή C κατά JAR 66 ή άδειας κατά το Μέρος 66 (EASA PART 66) του 2042/2003/ΕΚ, εφόσον πρόκειται να απασχοληθούν σε έργο μηχανικού αεροσκαφών προς διατήρηση των ικανοτήτων τους ή προς απόκτηση πρόσθετης ανάλογης εμπειρίας στον τομέα τους.

 

Η απουσία, συνεχής ή διακεκομμένη, από την υπηρεσία τους όσων λαμβάνουν άδεια σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν συνιστά αποχώρηση από τη θέση που κατέχουν, στην οποία επανέρχονται μετά τη λήξη της άδειας τους.

 

Ο χρόνος αυτός απουσίας λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται κάθε φορά κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 3717/2008 και δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της αποζημίωσης που προβλέπεται στο νόμο [Ν] 2112/1920 (ΦΕΚ 67/Α/1920) λόγω λήξης της σχέσης εργασίας.

 

Στους κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 3717/2008 (ΦΕΚ 239/Α/2008), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 3783/2009 (ΦΕΚ 136/Α/2009), μεταφερόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ιπτάμενους χειριστές δεν καταβάλλονται οι παροχές της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999) και του άρθρου 73 του νόμου 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 75 του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016), με την παράγραφο 6 του άρθρου 90 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.