Νόμος 4487/17 - Άρθρο 39

Άρθρο 39


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από το επαληθευμένο από την ΕΕΤΤ καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015, ο Κρατικός Προϋπολογισμός καλύπτει έως το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.0000) ευρώ ανά έτος, ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ).}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 109/2010 (ΦΕΚ 190/Α/2010), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ι)ε' ως εξής:

 

{ι)ε. Ανεξάρτητος παραγωγός οπτικοακουστικών έργων είναι ο παραγωγός που δεν διαθέτει συμμετοχή 25% ή περισσότερο σε τηλεοπτικό οργανισμό, δεν διαθέτει σε αυτόν συμμετοχή 25% ή περισσότερο οποιοσδήποτε τηλεοπτικός οργανισμός, το πλήθος των παρεχόμενων από αυτόν προγραμμάτων στον ίδιο τηλεοπτικό οργανισμό δεν υπερβαίνει το 70% των συνολικά, υπ' αυτού, παραγόμενων ετησίως προγραμμάτων και διατηρεί την κυριότητα των δευτερογενών δικαιωμάτων επί των παρεχόμενων σε τηλεοπτικούς οργανισμούς προγραμμάτων.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2644/1998 όπου αναφέρεται η φράση ανώνυμη εταιρεία, διαγράφεται η λέξη ανώνυμη.

 

4. Το εδάφιο στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2644/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ. Εφόσον οι διαχειριστές και προμηθευτές προγράμματος είναι ανώνυμες εταιρείες, οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές με τους όρους και τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.}

 

5. Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2644/1998 η φράση της προηγούμενης παραγράφου αντικαθίσταται από τη φράση κατόχου αδείας με διαχειριστές και προμηθευτές προγράμματος.

 

6. Στο άρθρο 13 παράγραφος 10 περιπτώσεις α', β' και ε' του νόμου 2328/1995, η φράση μέσω Πρακτορείου Διανομής Τύπου αντικαθίσταται από τη φράση καθ' οιονδήποτε τρόπο.

 

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του νόμου 3905/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι εταιρίες συνδρομητικής τηλεόρασης υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3.}

 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4Α της κοινής υπουργικής απόφασης 02/2013 αντικαθίσταται ως έξης:

 

{1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ειδικός διαχειριστής με σύμβαση έμμισθης εντολής ή παροχής υπηρεσιών, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της ειδικής διαχείρισης διαχειρίζεται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της, που μεταβιβάζονται στο Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 2. Η ιδιότητα του ειδικού διαχειριστή δεν συνιστά ασυμβίβαστο ή λόγο αναστολής άσκησης κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας και λειτουργήματος. Το έργο της ειδικής διαχείρισης ολοκληρώνεται στις 29-04-2019. Με απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής δύναται να διοριστεί νέος ειδικός διαχειριστής, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγουμένου εδαφίου συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του ο ειδικός διαχειριστής που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν ΔΟΔ/Γ4020512/2015 (ΦΕΚ 2167/Β/2015) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας. Οι συμβάσεις της παραγράφου 3, που έχουν υπογραφεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης τους, δυνάμενες να παρατείνονται με απόφαση του ειδικού διαχειριστή μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της ειδικής διαχείρισης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.