Νόμος 4487/17 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις νόμων και κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν:

 

α. άρθρο μόνο παράγραφος Ι περίπτωση 2 και παρ. ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 16682/2011.

β. άρθρο 2 του νόμου 2328/1995.

γ. άρθρο 3 παράγραφοι 19, 20, 23 και 24 του νόμου 2328/1995.

δ. άρθρο 1 παράγραφος 12 του νόμου 2328/1995.

ε. άρθρα 6, 7 του νόμου 2328/1995.

στ. άρθρο 10 του νόμου 2328/1995.

ζ. άρθρο 6, εκτός της παραγράφου 3 εδάφιο Ζ', και άρθρο 7 του νόμου 3592/2007.

η. άρθρο 5 παράγραφος 10 του νόμου 3592/2007.

θ. άρθρο 5 παράγραφος 16 περίπτωση β' του νόμου 3592/2007.

ι. άρθρο 8 παράγραφος 9 περίπτωση στ' του νόμου 3592/2007.

ι)α. άρθρο 9 παράγραφοι Α', Β', και ΣΤ' του νόμου 3592/2007.

ι)β. άρθρο 12 του νόμου 3592/2007.

ι)γ. άρθρο 2 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 2644/1998.

ι)δ. άρθρο 3 παράγραφοι 2, 3 και 6 του νόμου [Ν] 2644/1998.

ι)ε. άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2644/1998.

ι)στ. Τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του νόμου 3845/2010.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.