Νόμος 4275/14 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ειδικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος.

 

2. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας με νόμιμη αναπλήρωση, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας του αυτού επιπέδου και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

3. Μετά το διορισμό του υπαλλήλου, ο χρόνος άσκησης καθηκόντων σε θέση Γενικού και Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου και δημόσιων υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, Γενικού Γραμματέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, Δημάρχου, Αντιδημάρχου, μονομελούς οργάνου διοίκησης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και ο χρόνος που διανύθηκε σε άλλη αιρετή θέση για την πρόσβαση στην οποία προηγήθηκε παραίτηση του υπαλλήλου εφόσον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης. Ως θέσεις αιρετών και μετακλητών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού νοούνται και οι αντίστοιχες θέσεις, όπως ίσχυαν προ του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010). Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά ή αντίθετα προς τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, συμπεριλαμβανομένου και του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

4. Η θητεία των προϊσταμένων επιθεωρητών - ελεγκτών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, των Ειδικών Επιθεωρητών που υπηρετούν στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και των προϊσταμένων των ειδικών Υπηρεσιών του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) λογίζεται ως θητεία προϊσταμένου Διεύθυνσης για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Η θητεία των Επιθεωρητών - Ελεγκτών και Επιθεωρητών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου και των προϊσταμένων μονάδων ειδικών υπηρεσιών του νόμου 3614/2007, λογίζεται ως θητεία προϊσταμένου Τμήματος για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

5. Ως θητείες προϊσταμένων που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων 84 και 85, νοούνται αυτές που έχουν διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών.

 

6. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος με βάση ειδικές διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εκτός κι αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου.

 

7. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που ρυθμίζει διαφορετικά από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 31 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.