Νόμος 4463/17 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Αρμόδια όργανα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ)

 

1. Προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία ως προς τους όρους παροχής πρόσβασης σε υλική υποδομή του φορέα εκμετάλλευσης δικτύου και τον τεχνικό συντονισμό τεχνικών έργων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τα μέρη δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία διαμεσολάβησης του νόμου [Ν] 3898/2010 (ΦΕΚ 211/Α/2010). Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, για αιτήματα επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ως Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών με τα καθήκοντα που αναφέρονται στα άρθρα του παρόντος νόμου ορίζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Για την επίτευξη της εξωδικαστικής επίλυσης των ως άνω διαφορών συστήνεται ειδικό μητρώο διαμεσολαβητών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το οποίο στελεχώνεται από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

Ο αριθμός των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 5.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 

2. Αν κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου ανακύψει διαφωνία μεταξύ φορέων, οποιαδήποτε από τα εμπλεκόμενα μέρη δύναται να ζητήσει, με γραπτό αίτημά του, την παρέμβαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας, υποβάλλοντας ταυτόχρονα περιγραφή της διαφοράς και του ιστορικού των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 του νόμου 4070/2012, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων υιοθετεί τα κατάλληλα μέτρα που σε κάθε περίπτωση είναι αναλογικά, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κατά τη λήψη της απόφασής της στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας επίλυσης διαφοράς. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ορίζει επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την εξέταση της διαφοράς και την εισήγηση προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το πόρισμα της επίλυσης αυτής. Για την υποστήριξη του έργου της επίλυσης διαφοράς, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ειδικών εμπειρογνωμόνων με ειδικότητες κατάλληλες για το αντικείμενο της διαφοράς, όπως ενδεικτικά ειδικότητες πολιτικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών.

 

3. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εντός 60 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποστέλλει πρόσκληση προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων, η οποία επίσης τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και δημοσιεύεται σε μία καθημερινή εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, καθώς και στο διαδίκτυο. Στην πρόσκληση αυτή παρατίθενται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούνται ώστε κάποιος να συμπεριληφθεί σε κατάλογο εμπειρογνωμόνων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την επίλυση διαφορών στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, καθώς επίσης και το ύψος της αμοιβής του. Ο κατάλογος αυτός ανανεώνεται κάθε χρόνο εντός τους μηνός Δεκεμβρίου με την ίδια δημοσιότητα. Οι εμπειρογνώμονες επιλέγονται με κριτήριο την επιστημονική κατάρτιση και την εξειδικευμένη εμπειρία τους σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

 

Από τον κατάλογο αποκλείονται εκείνοι που δεν περάτωσαν πιθανή επίλυση διαφορών στην επιτροπή της οποίας είχαν τοποθετηθεί προηγούμενα. Αποκλείονται ομοίως και τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για 2 χρόνια μετά την, με οποιονδήποτε τρόπο, λήξη αυτής.

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων επιλέγει με κλήρωση από τον κατάλογο εμπειρογνωμόνων, ειδικό/ειδικούς εμπειρογνώμονα/ες με την κατάλληλη ειδικότητα ανάλογα με το αντικείμενο, για να συμμετέχει στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφοράς, όποτε αυτό απαιτείται από το αντικείμενο της διαφοράς. Επίσης, επιλέγει τους αναπληρωτές τους, σε αριθμό μεγαλύτερο του αναγκαίου, ώστε να είναι δυνατή η άμεση αναπλήρωση σε περιπτώσεις κωλύματος.

 

4. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται, για το σκοπό της επίλυσης διαφορών βάση του παρόντος νόμου, να ζητεί την υποβολή πληροφοριών από τα εμπλεκόμενα μέρη.

 

5. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ορίζει με απόφασή της το ύψος του παραβόλου που οφείλουν να καταβάλουν όσοι αιτούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων επίλυση διαφοράς σχετικά με θέματα πρόσβασης (άρθρα 3 και 4 του παρόντος νόμου) και τεχνικού συντονισμού (άρθρα 5 και 6 του παρόντος νόμου).

 

6. Οι αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αναφορικά με την επίλυση διαφορών βάση του παρόντος νόμου υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της Αθήνας, σύμφωνα με το άρθρο 78 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.