Νόμος 4463/17 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Συντονισμός τεχνικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ)

 

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου έχουν δικαίωμα να διαπραγματεύονται συμφωνίες συντονισμού τεχνικών έργων με φορείς που παρέχουν ή είναι εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου που εκτελούν έμμεσα ή άμεσα τεχνικά έργα πλήρως ή εν μέρει χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο ή και οι φορείς που εκτελούν έμμεσα ή άμεσα τεχνικά έργα κατασκευής αντίστοιχων δικτύων πλήρως ή εν μέρει χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο οφείλουν να ικανοποιούν τις εύλογες αιτήσεις φορέων που παρέχουν ή είναι εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σχετικά με συμφωνία συντονισμού των τεχνικών έργων, με διαφανείς και ισότιμους όρους. Οι αιτήσεις αυτές για την κατάρτιση συμφωνίας, γίνονται δεκτές εφόσον η ικανοποίησή τους:

 

α) δεν συνεπάγεται επιπλέον κόστος, μεταξύ άλλων λόγω πρόσθετων καθυστερήσεων, για τα αρχικώς προβλεπόμενα τεχνικά έργα,

 

β) δεν εμποδίζει τον έλεγχο του συντονισμού των έργων και

 

γ) η αίτηση συντονισμού κατατίθεται το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την υποβολή του τελικού σχεδίου στους αρμόδιους φορείς για τη χορήγηση άδειας.

 

Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται στο Παράρτημα 2.

 

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου που εκτελούν έμμεσα ή άμεσα τεχνικά έργα πλήρως ή εν μέρει χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο ή και οι φορείς που εκτελούν έμμεσα ή άμεσα τεχνικά έργα κατασκευής αντίστοιχων δικτύων πλήρως ή εν μέρει χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο, εφόσον στη μελέτη των έργων αυτών προβλέπεται η κατασκευή ή μετατόπιση υποδομών φιλοξενίας δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποχρεούνται να κοινοποιούν την εν λόγω πρόβλεψη σε όλους τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι φορείς που παρέχουν ή είναι εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μπορούν να ζητήσουν την πρόσβαση στην υποδομή αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.

 

4. Αν δεν επιτευχθεί η σχετική συμφωνία εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της επίσημης αίτησης για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας συντονισμού τεχνικών έργων βάσει της παραγράφου 2, τα μέρη έχουν δικαίωμα παραπομπής του ζητήματος στο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών.

 

5. Το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών, αφού λάβει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, εκδίδει απόφαση για την επίλυση της διαφοράς που υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4, συμπεριλαμβανομένου κατά περίπτωση του καθορισμού δίκαιων και ισότιμων όρων και επιβαρύνσεων.

 

Το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών επιλύει τη διαφορά το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός 2 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης, πλην έκτακτων περιστάσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής των μερών.

 

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μπορεί να προβλέπονται εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις που τίθενται στο παρόν άρθρο, για τεχνικά έργα τα οποία αφορούν κρίσιμες εθνικές υποδομές ή για τεχνικά έργα ήσσονος σημασίας, από άποψη αξίας, μεγέθους ή διάρκειας. Οι εξαιρέσεις αυτές καθορίζονται μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.