Νόμος 4463/17 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Πρόσβαση σε υπάρχουσα υλική υποδομή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ)

 

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου έχουν δικαίωμα να παρέχουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν ή είναι εξουσιοδοτημένες να παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρόσβαση στην υλική τους υποδομή, με σκοπό την εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, κάθε φορέας εκμετάλλευσης δικτύου υποχρεούται να ικανοποιεί κάθε εύλογη γραπτή αίτηση πρόσβασης στην υλική του υποδομή που υποβάλλεται από φορέα που παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, υπό δίκαιους και εύλογους όρους, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

3. Η αίτηση πρόσβασης της παραγράφου 2 πρέπει να περιλαμβάνει ακριβή προσδιορισμό των στοιχείων της υποδομής στα οποία ζητείται πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης κάθε σχετικής τεχνικής λεπτομέρειας. Ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου εξετάζει το αίτημα το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης πρόσβασης.

 

4. Ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου μπορεί να απορρίψει τη σχετική αίτηση πρόσβασης για λόγους οι οποίοι δηλώνονται στον αιτούντα το αργότερο μέσα σε 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης πρόσβασης, και βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή και αναλογικά κριτήρια, όπως:

 

α) τεχνική καταλληλότητα της υλικής υποδομής στην οποία ζητείται πρόσβαση για την υποδοχή των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

 

β) διαθεσιμότητα χώρου για την υποδοχή των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών αναγκών χώρου του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου, οι οποίες πρέπει να καταδεικνύονται δεόντως,

 

γ) λόγοι ασφάλειας και δημόσιας υγείας,

 

δ) ακεραιότητα και ασφάλεια οποιουδήποτε δικτύου, ιδίως κρίσιμης εθνικής υποδομής,

 

ε) κίνδυνος σοβαρών παρεμβολών των σχεδιαζόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην παροχή άλλων υπηρεσιών μέσω της ίδιας υλικής υποδομής,

 

στ) ύπαρξη βιώσιμων εναλλακτικών μέσων χονδρικής πρόσβασης σε υλική υποδομή δικτύου που παρέχονται από τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου και είναι κατάλληλα για την παροχή υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον η πρόσβαση αυτή προσφέρεται υπό δίκαιους και εύλογους όρους.

 

5. Για την πρόσβαση στην υλική υποδομή φορέων εκμετάλλευσης δικτύου, εξαιρουμένων των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε εφαρμογή των οριζομένων στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος, εφαρμόζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες εφαρμογής όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 1.

 

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες εφαρμογής των άρθρων 3 και 4, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα για την πρόσβαση σε υπάρχουσα υλική υποδομή των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθορίζονται από Κανονισμό Συνεγκατάστασης που εκδίδει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

6. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία ως προς την τιμή ή άλλους συγκεκριμένους όρους, για την παροχή πρόσβασης σε υλική υποδομή εντός των χρονικών προθεσμιών που προβλέπονται στα άρθρα 2 ή 4 του Παραρτήματος 1 ή στον Κανονισμό Συνεγκατάστασης, κατά περίπτωση, καθώς και αν απορριφθεί συγκεκριμένο αίτημα πρόσβασης σε υλική υποδομή, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Παραρτήματος 1 ή με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Συνεγκατάστασης, κατά περίπτωση, οποιοσδήποτε από τους δύο φορείς μπορεί να ζητήσει, με γραπτό αίτημά του, την παρέμβαση του Εθνικού Οργάνου Επίλυσης Διαφορών, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας, υποβάλλοντας ταυτόχρονα περιγραφή της διαφοράς και του ιστορικού των διαπραγματεύσεων.

 

7. Το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών, αφού λάβει πλήρως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς που του υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 6 συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού δίκαιων και εύλογων όρων και προϋποθέσεων, των τεχνικών προδιαγραφών, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και κατά περίπτωση της τιμής. Κατά τη λήψη της απόφασής του στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας επίλυσης διαφοράς, το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών λαμβάνει υπόψη:

 

α) τους στόχους του άρθρου 3 του νόμου 4070/2012, εφόσον ενδείκνυται,

 

β) ιδίως τα κριτήρια της παραγράφου 4 και τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Παραρτήματος 1,

 

γ) το κόστος και τις άλλες δυσκολίες ανεξάρτητης εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού ή των συστημάτων που αποτελούν το αντικείμενο της συμφωνίας,

 

δ) το όφελος που προκύπτει για τους καταναλωτές από τη συμφωνία, ως προς το κόστος των υπηρεσιών, την ανάπτυξη, κάλυψη και ποιότητα του δικτύου, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια ασφάλεια.

 

8. Κατά τον καθορισμό των τιμών, το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών μεριμνά ώστε ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου που παρέχει την πρόσβαση να έχει την εύλογη δυνατότητα να ανακτήσει τα έξοδά του και συνεκτιμά τις επιπτώσεις της ζητηθείσας πρόσβασης στο επιχειρηματικό σχέδιο του φορέα εκμετάλλευσης που παρέχει την πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που έχουν γίνει από αυτόν, ιδίως στις υλικές υποδομές που χρησιμοποιούνται για την παροχή υψίρρυθμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

9. Το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός 4 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης, πλην έκτακτων περιστάσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής των μερών.

 

10. Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα ιδιοκτησίας του κυρίου της υλικής υποδομής στις περιπτώσεις που δεν πρόκειται για τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου, ούτε τα δικαιώματα του φορέα εκμετάλλευσης, ούτε το δικαίωμα ιδιοκτησίας τρίτων, όπως ιδιοκτητών εκτάσεων γης και ακινήτων.

 

11. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που εκδίδεται μέσα σε 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης του άρθρου 2 περίπτωση ι)β'.

 

12. Η εποπτεία, η διαχείριση, η συντήρηση, η εκμετάλλευση και η αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων οπτικών ινών, τα οποία ανήκουν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους, διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA PLAN).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.