Νόμος 4463/17 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Διαφάνεια της υλικής υποδομής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ)

 

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου υποχρεούνται να κοινοποιούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σε ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω στοιχεία όσον αφορά την υπάρχουσα υλική υποδομή του δικτύου τους, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3:

 

α) τοποθεσία και όδευση,

 

β) είδος και τρέχουσα χρήση της υποδομής,

 

γ) σημείο επικοινωνίας.

 

Από την ανωτέρω υποχρέωση μπορεί να εξαιρούνται με αιτιολογημένη κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών υλικές υποδομές που δεν θεωρούνται τεχνικά κατάλληλες για την εγκατάσταση υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή χαρακτηρίζονται κρίσιμες εθνικές υποδομές. Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν εντός 1 μηνός παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης για την εξαίρεση υλικών υποδομών. Η απόφαση με την οποία εξαιρούνται υλικές υποδομές κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

2. Τα στοιχεία της παραγράφου 1 καταχωρούνται στο Μητρώο Δικτύων το οποίο τηρεί το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Ο τρόπος με τον οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία αυτά, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτά, οι διαδικασίες επικαιροποίησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την υλοποίηση του Μητρώου Δικτύων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Δικαίωμα πρόσβασης στα παραπάνω στοιχεία έχουν οι πάροχοι δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα νόμο και στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου.

 

3. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου Δικτύων και την εισαγωγή των στοιχείων της παραγράφου 1 σε αυτό, καθώς και αν τα στοιχεία της παραγράφου 1 δεν είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου οφείλουν να τα διαθέσουν, κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος στο οποίο προσδιορίζεται η περιοχή ενδιαφέροντος, στους παρόχους δημοσίων δικτύων επικοινωνιών οι οποίοι επιθυμούν να ζητήσουν πρόσβαση σε υλική υποδομή των φορέων εκμετάλλευσης δικτύου με στόχο την εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η πρόσβαση στα στοιχεία της παραγράφου 1 χορηγείται το αργότερο μέσα σε 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής αίτησης υπό αναλογικούς, ισότιμους και διαφανείς όρους, με την επιφύλαξη των περιορισμών της παραγράφου 4. Οι φορείς του δημόσιου τομέα που, λόγω των καθηκόντων τους, έχουν στην κατοχή τους, σε ηλεκτρονική μορφή, στοιχεία των πληροφοριών της παρούσας παραγράφου, οφείλουν να τα θέτουν, μετά από σχετική αίτηση, στη διάθεση επιχειρήσεων που παρέχουν ή είναι εξουσιοδοτημένες να παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, με την επιφύλαξη των περιορισμών της παραγράφου 4.

 

4. Το Μητρώο Δικτύων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ή ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου εφόσον αυτός κληθεί να ικανοποιήσει έγγραφο αίτημα όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3, μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση στα στοιχεία της παραγράφου 1 μόνον εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφάλειας των δικτύων και της ακεραιότητάς τους ή για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή δημόσιας ασφάλειας.

 

5. Μετά την υποβολή ειδικής γραπτής αίτησης από πάροχο δημοσίων δικτύων επικοινωνιών, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου ικανοποιούν εύλογες αιτήσεις για την επιτόπου έρευνα συγκεκριμένων στοιχείων της υλικής υποδομής τους. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται η περιοχή και τα στοιχεία του δικτύου τα οποία αφορά η εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αν δεν έχει υπογραφεί Συμφωνία - Πλαίσιο σύμφωνα με το άρθρο 2 του Παραρτήματος 1 ή τον Κανονισμό Συνεγκατάστασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κατά περίπτωση, για την παροχή πρόσβασης σε υλική υποδομή μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης Δικτύου και του δικαιούχου, ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου μπορεί να απαιτήσει την υπογραφή σύμβασης εμπιστευτικότητας με τον δικαιούχο προτού προβεί στην έγκριση της επί τόπου έρευνας συγκεκριμένων στοιχείων υλικής υποδομής. Το αίτημα για επιτόπου έρευνα συγκεκριμένων στοιχείων του δικτύου εγκρίνεται εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής αίτησης υπό αναλογικούς, ισότιμους και διαφανείς όρους, με την επιφύλαξη των περιορισμών της παραγράφου 4.

 

6. Σε περίπτωση διαφοράς όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οποιοδήποτε μέρος μπορεί να ζητήσει, με γραπτό αίτημά του, την παρέμβαση του Εθνικού Οργάνου Επίλυσης Διαφορών.

 

Το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών εκδίδει, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε μέσα σε 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος, πλην έκτακτων περιστάσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής των μερών.

 

7. Οι πάροχοι δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιτυγχάνουν πρόσβαση σε πληροφορίες βάσει του παρόντος άρθρου χειρίζονται τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές. Ειδικότερα θέματα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και του επιχειρηματικού και εμπορικού απορρήτου μπορεί να καθορίζονται, εφόσον απαιτηθεί με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.