Νόμος 4458/65 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε δικαιοπραξία, που αφορά την εκ μέρους του φορέα του δικαιώματος οργάνωσης και εκμετάλλευσης της βιομηχανικής περιοχής απόκτηση της κυριότητας των αναγκαίων για την ίδρυση των εδαφικών εκτάσεων ή κτισμάτων και των συναφών άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων ή τη μεταβίβαση από αυτόν σε τρίτους δικαιώματος κυριότητας ή τη σύσταση άλλης ενοχικής σχέσης και γενιά κάθε εμπράγματη ή ενοχική δικαιοπραξία που αφορά έκταση, προοριζόμενη για την οργάνωση βιομηχανικής περιοχής ή κτίριο για εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 εδάφιο β' του παρόντος, βιοτεχνικών επιχειρήσεων απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δήμων και κοινοτήτων και κάθε τρίτο με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας, υποβάλλεται δε σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου δραχμές 100. Σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα συμβολαιογράφου, αμίσθου ή εμμίσθου υποθηκοφύλακα, για τη μεταγραφή των πιο πάνω δικαιοπραξιών, δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις 30.000 δραχμές για τον υποθηκοφύλακα. Τα ποσά αυτά δύναται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Οι απαλλαγές και ελαφρύνσεις που θεσπίζονται με το παρόν, ισχύουν και επεκτείνονται σε κάθε απόκτηση ή μεταβίβαση που εκκρεμεί ενώπιον των φορολογικών ή άλλων αρμόδιων αρχών ή δικαστηρίων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 2359/1995 (ΦΕΚ 241/Α/1995).

 

2. Τα υφιστάμενα τέλη ή οι στο μέλλον επιβληθησόμενες εισφορές, δικαιώματα και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου επί συμβάσεων δανεισμού ή άλλης συμβάσεως χρηματοδοτήσεως, συναπτόμενων υπό του φορέως του δικαιώματος οργανώσεως και εκμεταλλεύσεως της βιομηχανικής περιοχής ή των προσώπων των ασκούντων εγκαθιστάμενη εις την περιοχήν επιχείρησιν, ως και επί συστάσεως ή εξαλείψεως υποθήκης ή συμβάσεως ενεχύρου προς ασφάλειαν των ανωτέρω δανείων ή ετέρων χρηματοδοτήσεων και των τόκων αυτών, περιορίζονται εις το εν πέμπτον.

 

3. Επιχειρήσεις, εκ των εν παραγράφω 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου αναφερομένων μεταφερόμενες και εγκαθιστάμενες εντός βιομηχανικών περιοχών, απαλλάσσονται της καταβολής φόρου μεταβιβάσεως και φόρου εισοδήματος δια το εισπραχθέν ποσόν εκ της εκποιήσεως των μέχρι της μεταφοράς κατεχομένων υπ' αυτών οικοπέδων, ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεών των, υπό τον όρον ότι το προϊόν εκ της τοιαύτης εκποιήσεως θα χρησιμοποιηθεί εν τω συνόλω αυτού υπό τον όρον ότι το προϊόν εκ της τοιαύτης εκποιήσεως θα χρησιμοποιηθεί δια τις εγκαταστάσεις των εντός της βιομηχανικής περιοχής και ότι εκάστη εκ των επιχειρήσεων αυτών δεν θέλει παύσει υφισταμένη επί μίαν πενταετία από της τελευταίας εκποιήσεως. Η συγχώνευσις τινός των επιχειρήσεων τούτων προς ετέρα εντός ή εκτός της βιομηχανικής περιοχής εγκατεστημένη δεν θεωρείται ως περίπτωσις καθ' ην παύει να υφίσταται, εφόσον συνεχίζεται η λειτουργία της εντός της βιομηχανικής περιοχής ως τμήματος της νέας επιχειρήσεως. Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν έχουν εφαρμογήν επί επιχειρήσεων μεταφερομένων εκ των επαρχιών εις βιομηχανικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4171/1961 περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθηση της αναπτύξεως της οικονομίας της χώρας εφαρμόζονται και προκειμένου περί οργανώσεως των περί ων ο παρών νόμος βιομηχανικών περιοχών, ως και προκειμένου περί βιομηχανιών εγκαθιστάμενων στις περιοχές αυτές μέχρι 31-12-1974.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.