Νόμος 4458/65 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ΕΤΒΑ ή τα εν παραγράφω 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου καθοριζόμενα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται όπως υποβάλουν εις το Υπουργείον Βιομηχανίας και Ενεργείας Κανονισμόν ρυθμίζοντα τα της λειτουργίας των ιδρυομένων ή ιδρυθησόμενων Βιομηχανικών Περιοχών. Ο Κανονισμός ούτος εγκρίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατά την αυτήν διαδικασίαν τροποποιούνται οι ανωτέρω Κανονισμοί ως και οι ισχύοντες μέχρι σήμερον Κανονισμοί των εν λειτουργία Βιομηχανικών Περιοχών. Ο καταρτιζόμενος υπό των νομικών προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου Κανονισμός υποβάλλεται προς έγκριση μετά γνώμη επιτροπής της ΕΤΒΑ αποτελούμενης εκ του Διοικητού και των Υποδιοικητών αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 1116/1981 (ΦΕΚ 8/Α/1981).

 

2. Δια του κανονισμού καθορίζονται:

 

α) Οι προϋποθέσεις και οι όροι διαθέσεως τμημάτων της Βιομηχανικής περιοχής ή του συνόλου αυτής προς τρίτους, δια την εγκατάσταση των στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 1 του παρόντος επιχειρήσεων.

 

β) Τα της διοικήσεως και διαχειρίσεως της Βιομηχανικής περιοχής και οργανώσεως των οικείων υπηρεσιών ως και ο καθορισμός των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του φορέως της περιοχής και των εγκαθιστάμενων επιχειρήσεων.

 

γ) Τα της ασκήσεως ελέγχου υπό της ΕΤΒΑ επί των εγκαθιστάμενων επιχειρήσεων, ως και επί του φορέως της βιομηχανικής περιοχής εφ' όσον ούτος είναι έτερον νομικό πρόσωπον.

 

δ) Πάσα εν γένει λεπτομέρεια αναγκαία δια την οργάνωση και λειτουργία της περιοχής.

 

3. Οι προϋποθέσεις και όροι εγκαταστάσεως επιχειρήσεων, εις βιομηχανικές περιοχές, δύνανται να διαφέρουν από περιοχής εις περιοχήν, αναλόγως του σταδίου οικονομικής αναπτύξεως εκάστου διαμερίσματος της χώρας. Προς άσκηση πολιτικής περιφερειακής αναπτύξεως οι τιμές των διατιθεμένων τμημάτων των βιομηχανικών περιοχών δύνανται να καθορίζονται εις επίπεδα ίσα, ανώτερα ή κατώτερα του κόστους κτήσεως και οργανώσεως αυτών.

 

4. Η μεταβολή του παραγωγικού σκοπού των επιχειρήσεων, άνευ εγγράφου συγκαταθέσεως του φορέως αυτών απαγορεύεται.

 

5. Επιτρέπεται η εκμίσθωσις γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων και δια μακρές χρονικές περιόδους απαγορευόμενης της υπομισθώσεως άνευ ρητής συγκαταθέσεως του φορέως της βιομηχανικής περιοχής. Εις τις συμβάσεις μισθώσεως δέον να προβλέπονται οι συνέπειες παύσεως της λειτουργίας της εγκατασταθείσης επιχειρήσεως και η μετ' αυτήν τύχη των εγκαταστάσεών της.

 

6. Εις τα δια την οργάνωση της βιομηχανικής περιοχής απαιτούμενα έργα υπάγεται και η ανέγερσις τυποποιημένων κτιριακών εγκαταστάσεων δια την στέγαση και την λειτουργία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης υπάγεται η ανέγερσις ειδικών κτιριακών εγκαταστάσεων αιτήσει των στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 1 του παρόντος επιχειρήσεων και βάσει ειδικών σχεδίων αυτών προς εγκατάσταση των, είτε δια μεταβιβάσεως, είτε εκμισθώσεως των εγκαταστάσεων τούτων.

 

7. Δι' εκάστην βιομηχανική περιοχήν τηρείται υπό του πλησιέστερου υποθηκοφύλακα κτηματολόγιον κατά τα ειδικότερων καθοριζόμενα δια βασιλικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Βιομηχανίας και Δημοσίων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.