Νόμος 4458/65 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Βιομηχανίας και Ενεργείας, μετ' απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, δύνανται να καθορίζονται δια την βιομηχανική, βιοτεχνική και εν γένει οικονομική ανάπτυξη της Χώρας εις τις διαφόρους περιοχές αυτής και εντός των πλαισίων των υφισταμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων Χωροταξίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, Βιομηχανικές Περιοχές δια την εγκατάσταση σε αυτές πάσης φύσεως βιομηχανιών, ναυπηγοεπισκευαστικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ως και επιχειρήσεων επεξεργασίας, αποθηκεύσεως και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και πάσης φύσεως αποθηκών πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων.

 

Μέχρι της εγκρίσεως σχεδίων και προγραμμάτων χωροταξίας, οι βιομηχανικές περιοχές καθορίζονται δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Βιομηχανίας και Ενεργείας, μετ' απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

 

Ο ειδικότερος προσδιορισμός της θέσεως, εκτάσεως και των ορίων εκάστης Βιομηχανικής Περιοχής, γίνεται δι' αναφοράς εις απλούν διάγραμμα οριζοντιογραφίας δι' αποφάσεως των Υπουργών Βιομηχανίας και Ενεργείας και Δημοσίων Έργων, εκδιδομένης μετά γνώμη Επιτροπής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) αποτελούμενης εκ του Διοικητού και των Υποδιοικητών αυτής και δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εις περιπτώσεις καθ' ας εντός των Περιοχών αυτών εμπίπτει τμήμα περιλαμβανόμενο εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ως άνω αποφάσεως, τίθεται εκτός σχεδίου πόλεως ανακαλούμενου αυτοδικαίως του περί σχεδίου πόλεως Διατάγματος κατά το τμήμα τούτο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 742/1977 (ΦΕΚ 319/Α/1977) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2231/1994 (ΦΕΚ 139/Α/1994).

 

2. Δια των κατά των προηγούμενη παράγραφο εκδιδομένων Προεδρικών Διαταγμάτων, δύνανται να ορίζονται εκτάσεις ως Βιομηχανικές Περιοχές προς τον σκοπόν εγκαταστάσεως και μεμονωμένων επιχειρήσεων, ομάδων επιχειρήσεων, ως και αποθηκών υγρών και αερίων καυσίμων, οσάκις συντρέχουν ειδικοί λόγοι οικονομικής αναπτύξεως ή προστασίας περιβάλλοντος.

 

Ωσαύτως δι' ομοίων Προεδρικών Διαταγμάτων δύνανται να ορίζονται και εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ορισμένα οικόπεδα ως και Βιομηχανικές Περιοχές, δια την εγκατάσταση βιοτεχνικών Επιχειρήσεων εντός ανεγερθησομένων πολυωρόφων κτιρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 742/1977 (ΦΕΚ 319/Α/1977).

 

3. Μετ' έγκριση του Υπουργού Βιομηχανίας η ΕΤΒΑ δύναται να προβαίνει εις την οργάνωση και την εκμετάλλευση βιομηχανικών περιοχών συμπράττουσα μετά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλων νομικών προσώπων ή να παραχωρήσει το δικαίωμα τούτο εις έτερα νομικά πρόσωπα διαθέτοντα τις κατάλληλες τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις. Οι όροι της συμπράξεως ή παραχωρήσεως καθορίζονται δια συμβάσεως καταρτιζόμενης προς τούτο μεταξύ ΕΤΒΑ και των τρίτων.

 

4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση εντός των βιομηχανικών περιοχών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, οι οποίες θα εξυπηρετούν τις εγκατεστημένες σε αυτήν επιχειρήσεις, καθώς και την ευρύτερη περιοχή. Στη βιομηχανική περιοχή μπορούν να εγκαθίστανται, επίσης, δημόσιες αρχές και υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Οι παραπάνω επιχειρήσεις, αρχές και υπηρεσίες επιτρέπεται να εγκαθίστανται στις βιομηχανικές περιοχές μόνο εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος και ευχέρεια ικανοποίησης αιτήσεων για εγκατάσταση των επιχειρήσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, οι οποίες προτιμώνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2231/1994 (ΦΕΚ 139/Α/1994).

 

5. Δια βασιλικών διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών, Βιομηχανίας και Δημοσίων Έργων, δύναται να αναγνωρισθεί ως ελευθέρα ζώνη ολόκληρος βιομηχανική περιοχή ή μέρος αυτής, εφ' όσον η πραγματική κατάστασις εν αυτή επιτρέπει την οργάνωση και λειτουργία Ελευθέρας Ζώνης. Η λειτουργία των Ελευθέρων τούτων Ζωνών διέπεται υπό των διατάξεων του νόμου [Ν] 390/1914, ως ούτος τροποποιηθείς ισχύει, επεκτεινομένων, εν όλω ή εν μέρει, ή και περιοριζόμενων τούτων δια των ανωτέρω Διαταγμάτων.

 

Δια βασιλικών διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, επιτρέπεται ο καθορισμός Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτημάτων εντός βιομηχανικών περιοχών και η εντός τούτων εγκατάστασις και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων.

 

Οι εντός των Συγκροτημάτων τούτων βιομηχανίες τελούν υπό τον έλεγχο και εποπτεία της οικείας Τελωνειακής Αρχής.

 

Δια των αυτών βασιλικών διαταγμάτων κανονισθήσονται οι όροι λειτουργίας και εποπτείας των ανωτέρω βιομηχανιών, ως και η έκτασις των πλεονεκτημάτων που θα παραχωρηθούν σε αυτές.

 

Οι υπό των ως άνω βιομηχανιών χρησιμοποιούμενες εντός των κατά τα ανωτέρω συνιστώμενων Ελευθέρων Τελών. Συγκροτημάτων πρώτες ύλες δια την κατασκευήν των υπό των βιομηχανιών τούτων παραγομένων προϊόντων, απαλλάσσονται κατά την εισαγωγή των εις τα συγκροτήματα ταύτα, των εισαγωγικών δασμών και των τούτοις παρεπομένων φόρων, υπό των ως άνω βασιλικών διαταγμάτων. Τα εις τα ελεύθερα τελωνειακά συγκροτήματα παραγόμενα είδη ως και οι ως άνω εισαχθείσες ατελώς πρώτες ύλες υποβάλλονται εις τους οικείους δασμούς και φόρους, οσάκις τίθενται εις την κατανάλωση εντός των τελωνειακών εδαφών της χώρας.

 

6. Η οργάνωσις και λειτουργία των βιομηχανικών περιοχών τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Βιομηχανίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.