Νόμος 2359/95 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του νόμου 1892/1990 προστίθεται εδάφιο δ', που έχει ως εξής:

 

{δ. Η αίτηση κοινοποιείται με ποινή απαραδέκτου στους πιστωτές της επιχείρισης, οι οποίοι δεν συμβλήθηκαν στη συμφωνία, όταν αυτοί είναι το Ελληνικό Δημόσιο, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημόσιες επιχειρήσεις. Επίσης, στα πιστωτικά ιδρύματα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων οι απαιτήσεις είναι ασφαλισμένες με υποθήκη ή προσημείωση επί των ακινήτων αυτής.}

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 742/1977, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κάθε δικαιοπραξία, που αφορά την εκ μέρους του φορέα του δικαιώματος οργάνωσης και εκμετάλλευσης της βιομηχανικής περιοχής απόκτηση της κυριότητας των αναγκαίων για την ίδρυση των εδαφικών εκτάσεων ή κτισμάτων και των συναφών άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων ή τη μεταβίβαση από αυτόν σε τρίτους δικαιώματος κυριότητας ή τη σύσταση άλλης ενοχικής σχέσης και γενιά κάθε εμπράγματη ή ενοχική δικαιοπραξία που αφορά έκταση, προοριζόμενη για την οργάνωση βιομηχανικής περιοχής ή κτίριο για εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 εδάφιο β' του παρόντος, βιοτεχνικών επιχειρήσεων απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δήμων και κοινοτήτων και κάθε τρίτο με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας, υποβάλλεται δε σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου δραχμές 100. Σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα συμβολαιογράφου, αμίσθου ή εμμίσθου υποθηκοφύλακα, για τη μεταγραφή των πιο πάνω δικαιοπραξιών, δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις 30.000 δραχμές για τον υποθηκοφύλακα. Τα ποσά αυτά δύναται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Οι απαλλαγές και ελαφρύνσεις που θεσπίζονται με το παρόν, ισχύουν και επεκτείνονται σε κάθε απόκτηση ή μεταβίβαση που εκκρεμεί ενώπιον των φορολογικών ή άλλων αρμόδιων αρχών ή δικαστηρίων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

3. Στο τέλος τις περίπτωσης Α.2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985 προστίθενται δύο εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Ι.3 του άρθρου 3 δεν ισχύει για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο τραπεζικών ομολόγων των επενδυτικών τραπεζών, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 128/1975 (ΦΕΚ 178/Α/1975), όπως ισχύει. Η ισχύς του προηγουμένου εδαφίου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.