Νόμος 4389/16 - Άρθρο 130

Άρθρο 130: Διάρθρωση Δημόσιας Αρχής Λιμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Δημόσια Αρχή Λιμένων συνιστάται μια Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Αρχής Λιμένων, η οποία συντονίζει τις δράσεις των κάτωθι επιμέρους οργανικών μονάδων, από τις οποίες συγκροτείται:

 

α) Διεύθυνση Παρακολούθησης, η οποία εξασφαλίζει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δημόσιας Αρχής Λιμένων,

 

β) Διεύθυνση Οργάνωσης, η οποία εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Αρχής Λιμένων και

 

γ) Γραμματεία της Δημόσιας Αρχής Λιμένων. Περαιτέρω, η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Αρχής Λιμένων συντονίζει τις δράσεις των Περιφερειακών Γραφείων Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

 

2. Η Διεύθυνση Παρακολούθησης αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 

α) Τμήμα Παρακολούθησης, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) παρακολούθηση των συνθηκών παροχής πάσης φύσεως λιμενικών υπηρεσιών, με σκοπό την εν γένει εφαρμογή εντός λιμενικής ζώνης της κείμενης νομοθεσίας, σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ) και τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (ΓΓΛΛΠΝΕ),

 

β)β) μέριμνα για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας στη λιμενική ζώνη και για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που δεν απορρέουν από Σύμβαση Παραχώρησης με Φορέα Ιδιωτικής Οικονομίας,

 

γ)γ) παρακολούθηση των ζητημάτων που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης στη θαλάσσια, χερσαία και εναέρια λιμενική ζώνη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

 

δ)δ) παρακολούθηση ζητημάτων που σχετίζονται με την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα και παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών από τους φορείς διαχείρισης λιμένων σε πλοία, επιβάτες και φορτία,

 

ε)ε) συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Δημοκρατίας για την κατοχύρωση και τον έλεγχο των εργασιακών δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών ελευθεριών στη λιμενική ζώνη με την παρακολούθηση της εφαρμογής των ισχυουσών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των κατά περίπτωση εφαρμοστέων νομοθετημάτων εθνικής, διεθνούς και ενωσιακής προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης της νομοθεσίας του προηγούμενου εδαφίου, συντάσσει σχετική έκθεση και εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης Δημόσιας Αρχής Λιμένων την αμελλητί ενημέρωση των αρμόδιων ενωσιακών και εθνικών οργάνων. Επίσης, δύναται να ζητεί να της διαβιβάζονται τα πορίσματα που συντάσσουν οι αρμόδιες αρχές κατόπιν σχετικών ελέγχων τους στη λιμενική ζώνη,

 

στ)στ) παρακολούθηση θεμάτων που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια των πάσης φύσεως εργαζομένων στη λιμενική ζώνη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

 

Η αρμοδιότητα της παρούσας και της προηγούμενης υποπερίπτωσης σε καμία περίπτωση δεν μεταβάλλουν τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας,

 

ζ)ζ) παρακολούθηση θεμάτων που σχετίζονται με την υγιεινή και ασφάλεια των πάσης φύσεως εργαζομένων στη λιμενική ζώνη. Η αρμοδιότητα της παρούσας υποπερίπτωσης σε καμία περίπτωση δεν δύναται να ερμηνευθεί με τρόπο, που παρεμποδίζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ),

 

η)η) σύνταξη του ετήσιου σχεδίου δράσης της Δημόσιας Αρχής Λιμένων,

 

θ)θ) σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Δημόσιας Αρχής Λιμένων που υποβάλλεται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

 

ι)ι) εισήγηση για γνωστοποίηση στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων κάθε στοιχείου, το οποίο σχετίζεται με την άσκηση συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου από Σύμβαση Παραχώρησης σε λιμενική ζώνη, καθώς και για επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη Σύμβαση Παραχώρησης και την κείμενη νομοθεσία.

 

β) Τμήμα Ρυθμιστικού και Κανονιστικού Πλαισίου και Αδειών, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) την εισήγηση έκδοσης από τη Δημόσια Αρχή Λιμένων κανονιστικών ρυθμίσεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα διεθνή και εθνική νομοθεσία,

 

β)β) την εισήγηση έκδοσης από τη Δημόσια Αρχή Λιμένων κάθε κανονισμού ή απόφασης αναγκαίας για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δημόσιας Αρχής Λιμένων,

 

γ)γ) την αξιοποίηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τη μελέτη και αξιολόγηση των στοιχείων που ανακύπτουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δημόσιας Αρχής Λιμένων και των Περιφερειακών Γραφείων αυτής, με σκοπό την κατάρτιση και προώθηση κανονιστικών πράξεων,

 

δ)δ) τη συλλογή της νομολογίας των δικαστηρίων, των γνωμοδοτήσεων των εισαγγελικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για θέματα αρμοδιότητας της Δημόσιας Αρχής Λιμένων,

 

ε)ε) την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας,

 

στ)στ) την εισήγηση έκδοσης από τη Δημόσια Αρχή Λιμένων κάθε άδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος.

 

γ) Τμήμα Ναυαγίων, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της εφαρμογής του νόμου 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α/2001).

 

δ) Τμήμα Εποπτείας των ιστορικών τεκμηρίων και των Αρχείων του συνόλου των Ελληνικών Λιμένων, με αρμοδιότητα την εποπτεία της διαχείρισης των ιστορικών τεκμηρίων και των Αρχείων αυτών.

 

3. Η Διεύθυνση Οργάνωσης αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Η κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού Δημόσιας Αρχής Λιμένων και η παρακολούθηση και ανακατανομή των επιμέρους πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

 

β)β) Η παρακολούθηση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δημόσιας Αρχής Λιμένων, προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πιστώσεων.

 

γ)γ) Η έγκαιρη ενημέρωση Διοικητή Δημόσιας Αρχής Λιμένων σε περίπτωση κάλυψης των ανώτατων ορίων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.

 

δ)δ) Η εισήγηση στο Συμβούλιο Διοίκησης Δημόσιας Αρχής Λιμένων αιτημάτων μεταβολών του προϋπολογισμού.

 

ε)ε) Ο υπολογισμός της οικονομικής επιβάρυνσης κάθε σχεδίου νόμου, κανονιστικής πράξης, προγράμματος ή δράσης που βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημόσιας Αρχής Λιμένων και η παροχή σχετικής γνώμης.

 

στ)στ) Η μέριμνα για την έκδοση των εντολών κύριου διατάκτη και η μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.

 

ζ)ζ) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών αναλύσεων και την παραγωγή οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

β) Τμήμα Μητρώου Δεσμεύσεων, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Ο έλεγχος των αποφάσεων Δεσμεύσεων, αποφάσεων πληρωμής, μεταβολών προϋπολογισμού και η απόδοση σχετικού αριθμού Δέσμευσης.

 

β)β) Η αποστολή στοιχείων του Προϋπολογισμού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.

 

γ)γ) Η παρακολούθηση της ανάληψης δεσμεύσεων, των τιμολογίων, των πληρωμών, καθώς και της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτό.

 

δ)δ) Ο έλεγχος και η επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

ε)ε) Η συγκέντρωση δεδομένων πληρωμών σε εβδομαδιαία/μηνιαία βάση για την τήρηση πλήρων αρχείων δεσμεύσεων, πληρωμών και δαπανών.

 

στ)στ) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών αναλύσεων και την παραγωγή οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

γ) Τμήμα Ελέγχου Δαπανών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Ο έλεγχος της νομιμότητας και η προώθηση προς ενταλματοποίηση των δικαιολογητικών των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν στη Δημόσια Αρχή Λιμένων.

 

β)β) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση δαπανών τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρισμού, ύδρευσης, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

 

γ)γ) Η μέριμνα για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

 

δ)δ) Η κατάρτιση σχεδίων αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπανών της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

 

ε)ε) Η κατάρτιση σχεδίων αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και η προώθηση αποφάσεων παγίων δαπανών.

 

στ)στ) Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων.

 

ζ)ζ) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών αναλύσεων και την παραγωγή οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

η)η) Ο έλεγχος των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

δ) Τμήμα Πληρωμών και Μισθοδοσίας, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Η παραγωγή της ηλεκτρονικής εντολής μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

 

β)β) Η παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά τις αποδοχές και τα επιδόματα του προσωπικού Δημόσιας Αρχής Λιμένων και η προώθηση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων όπου απαιτείται.

 

γ)γ) Η μέριμνα για την εκκαθάριση και την πληρωμή των αποδοχών και γενικά των αποζημιώσεων του προσωπικού Δημόσιας Αρχής Λιμένων, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 129 παράγραφος 3 και 130 παράγραφος 19 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

δ)δ) Η μέριμνα για την απόδοση των κάθε είδους φόρων και κρατήσεων του προσωπικού Δημόσιας Αρχής Λιμένων και των σχετικών εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και η υποβολή σχετικών δηλώσεων, όπου απαιτείται, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 129 παράγραφος 3 και 130 παράγραφος 19 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

ε)ε) Η μέριμνα για τη χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές του πολιτικού προσωπικού, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 129 παράγραφος 3 και 130 παράγραφος 19 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

στ)στ) Η τήρηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση δωρεών, σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους.

 

ζ)ζ) Η συνεργασία με κάθε αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

 

η)η) Η μέριμνα για την καταβολή μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

 

ε) Τμήμα Προμηθειών, με αρμοδιότητα τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

 

στ) Τμήμα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) την ανάληψη ενημερωτικών δράσεων για την προώθηση των συνεργατικών σχέσεων και δικτύων,

 

β)β) την ανάληψη ενημερωτικών πρωτοβουλιών σχετικά με την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών,

 

γ)γ) την εισήγηση για την εκπόνηση και ανάθεση μελετών και ερευνών, σχετικών με το αντικείμενό της,

 

δ)δ) την εισήγηση για την ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων από το Ελληνικό Δημόσιο ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικών με το αντικείμενό της Δημόσιας Αρχής Λιμένων,

 

ε)ε) την πραγματοποίηση ερευνών αγοράς, την υλοποίηση ευρωπαϊκών διασυνοριακών προγραμμάτων και προγραμμάτων επανεκπαίδευσης/επιμόρφωσης εργαζομένων, την εισήγηση για την ανάληψη από τη Δημόσια Αρχή Λιμένων

 

ρόλων συμβούλου, τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας,

 

στ)στ) την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων λιμενικών υπηρεσιών και εργασιών για τη συνεχή επιμόρφωση και δια βίου μάθηση των πάσης φύσεως εργαζομένων στη λιμενική ζώνη.

 

ζ) Τμήμα Τεχνολογίας - Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και του τηλεφωνικού κέντρου της Δημόσιας Αρχής Λιμένων σε σχέση με τον εξοπλισμό, το λειτουργικό σύστημα, τα συστήματα διαχείρισης των βάσεων δεδομένων και τα δίκτυα,

 

β)β) ανάπτυξη, επιμέλεια και συντήρηση του ιστοτόπου (website) και της ενδοδικτυακής πύλης (intranet) της Δημόσιας Αρχής Λιμένων και των Περιφερειακών Γραφείων,

 

γ)γ) επίβλεψη και έλεγχος των λογισμικών εφαρμογών σχετικά με την ηλεκτρονική υποστήριξη των οργανικών μονάδων της Δημόσιας Αρχής Λιμένων και των Περιφερειακών Γραφείων,

 

δ)δ) εκπαίδευση του προσωπικού της Δημόσιας Αρχής Λιμένων στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων διενέργειας ελέγχων και στην εφαρμογή των καλών πρακτικών,

 

ε)ε) αρχειοθέτηση και τήρηση των αρχείων προγραμμάτων της Δημόσιας Αρχής Λιμένων,

 

στ)στ) βελτίωση των διαδικασιών ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,

 

ζ)ζ) μέριμνα για την ένταξη της Δημόσιας Αρχής Λιμένων σε αναπτυξιακά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα διοικητικής μεταρρύθμισης, ψηφιακής σύγκλισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε συνεργασία με τις εκάστοτε καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών,

 

η)η) σχεδιασμός λογισμικών εφαρμογών, σύμφωνα με τις ανάγκες της Δημόσιας Αρχής Λιμένων και τις ανάγκες των συστημάτων ελέγχων της, καθώς και τις αναγκαίες επεκτάσεις και βελτιώσεις των πληροφοριακών συστημάτων,

 

θ)θ) διερεύνηση και υποβολή προτάσεων για θέματα πληροφοριακών συστημάτων, παρακολούθηση της εφαρμογής τους, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και εισήγηση για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσαρμογές.

 

4. Η Δημόσια Αρχή Λιμένων επικουρείται στη διοικητική της λειτουργία από τη Γραμματεία της Δημόσιας Αρχής Λιμένων. Η Γραμματεία της Δημόσιας Αρχής Λιμένων είναι αυτοτελές τμήμα και υπάγεται στον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

 

Η Γραμματεία της Δημόσιας Αρχής Λιμένων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τον Διοικητή και το Συμβούλιο Διοίκησης της Δημόσιας Αρχής Λιμένων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

 

β) γραμματειακή υποστήριξη και παρακολούθηση των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Διοίκησης της Δημόσιας Αρχής Λιμένων και ιδίως την πρόσκληση των μελών, την κλήση των ενδιαφερομένων μερών στις συνεδριάσεις της, την τήρηση πρακτικών (γραπτά ή/και ηλεκτρονικά), την έκδοση, αναπαραγωγή, δημοσίευση και κοινοποίηση των αποφάσεων και γνωμοδοτήσεών της,

 

γ) γραμματειακή υποστήριξη των επιτροπών και των ομάδων εργασίας που συγκροτούνται στη Δημόσια Αρχή Λιμένων, την τήρηση πρακτικών, καθώς και επιμέλεια για την έκδοση, αναπαραγωγή και διανομή τυχόν σχετικών εγγράφων,

 

δ) οργάνωση και τήρηση του Πρωτοκόλλου της Δημόσιας Αρχής Λιμένων και των σχετικών αρχείων πρωτοτύπων και εξερχόμενων εγγράφων, καθώς και μέριμνα για την έκδοση αντιγράφων και τη διεκπεραίωση κάθε σχετικής αλληλογραφίας,

 

ε) μέριμνα για την κατασκευή και φύλαξη της σφραγίδας Δημόσιας Αρχής Λιμένων,

 

στ) τη δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και την ανάρτηση στο πρόγραμμα Διαύγεια των πράξεων, κανονισμών και αποφάσεων της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

 

5. Η νομική υποστήριξη της Δημόσιας Αρχής Λιμένων παρέχεται από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

6. Η οργάνωση και η διάρθρωση των οργανικών μονάδων της Δημόσιας Αρχής Λιμένων σε γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, τμήματα, οι αρμοδιότητες αυτών, οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τμημάτων, τα προσόντα του προσωπικού, η κατανομή αυτού σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε άλλο σχετικό θέμα δύνανται να τροποποιούνται με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημόσιας Αρχής Λιμένων, ο οποίος καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

7. Το προσωπικό της Δημόσιας Αρχής Λιμένων διέπεται από το νόμο 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007). Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι αρμόδια για κάθε θέμα που αφορά στο προσωπικό της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

 

8. Για την κάλυψη των αναγκών της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, συνιστώνται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 30 θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 

α) 25 θέσεις μόνιμου προσωπικού και

 

β) 5 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

Οι θέσεις του παρόντος προσαυξάνουν τις προβλεπόμενες θέσεις των αντίστοιχων κλάδων του Οργανισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και, εάν δεν υπάρχουν θέσεις αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας, θεωρούνται συνιστώμενες με το παρόν άρθρο.

 

9. Ο Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού περιλαμβάνει συνολικά 10 θέσεις.

 

Ο Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών περιλαμβάνει συνολικά 2 θέσεις.

 

Ο Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής περιλαμβάνει συνολικά 2 θέσεις.

 

Ο Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος περιλαμβάνει συνολικά 1 θέση.

 

Ο Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού περιλαμβάνει συνολικά 4 θέσεις.

 

Ο Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής περιλαμβάνει συνολικά 2 θέσεις.

 

Ο Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών περιλαμβάνει συνολικά 1 θέση.

 

Ο Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει συνολικά 1 θέση.

 

Ο Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ περιλαμβάνει συνολικά 2 θέσεις.

 

Οι θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού κατανέμονται κατά κλάδο και ειδικότητα ως εξής:

 

Μία (1) θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με ειδικότητα Οικονομολόγου.

 

Μία (1) θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού - Υδροτεχνικού (Μηχανικός Θαλάσσιων Λιμενικών Έργων).

 

Μία (1) θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Συγκοινωνιολόγου.

 

Μία (1) θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα Μηχανικού Περιβάλλοντος.

 

Μία (1) θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα στη Δημόσια Υγιεινή.

 

10. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα πρόσληψης, όσον αφορά στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001). Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα καθορίζεται, κατά περίπτωση, με την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση απόσπασης ή μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με απόσπαση ή μετάταξη.

 

11. Επιτρέπεται η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων:

 

α) με διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994),

 

β) με μετάταξη μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων φορέων γενικής κυβέρνησης,

 

γ) με απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων φορέων γενικής κυβέρνησης,

 

δ) με τοποθέτηση υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης Δημόσιας Αρχής Λιμένων, χωρίς τη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου οργάνου.

 

Οι μετατάξεις και αποσπάσεις των περιπτώσεων β' και γ' της παρούσας παραγράφου διενεργούνται, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης Δημόσιας Αρχής Λιμένων για δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και διέπονται από τις αρχές της ισότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δημοσιεύεται σε 2 ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

 

12. Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για απόσπαση ή μετάταξη αξιολογούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, το αργότερο εντός 10 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, κατόπιν προηγούμενης συνέντευξης, για την οποία τηρούνται πρακτικά, τα οποία συνυπογράφονται από τους υποψηφίους. Το Συμβούλιο Διοίκησης της Δημόσιας Αρχής Λιμένων διαμορφώνει πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων, με απόφασή του, η οποία φέρει πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και κυρώνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συνεκτιμώνται τόσο η καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων του στη Δημόσια Αρχή Λιμένων όσο και οι ανάγκες της υπηρεσίας. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για την ίδια θέση, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου και επιπρόσθετα τα στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου και ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο.

 

Η μετάταξη και η απόσπαση ολοκληρώνεται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού, χωρίς τη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου οργάνου.

 

13. Η απόσπαση υπαλλήλου μπορεί να διακοπεί, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Διοίκησης της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, αν οι ανάγκες, για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, μπορούν να καλυφθούν από το πολιτικό προσωπικό της.

 

14. Ως Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Αρχής Λιμένων τοποθετείται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού.

 

Ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων τοποθετούνται υπάλληλοι ως εξής:

 

α) Στη Διεύθυνση Παρακολούθησης: υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

β) Στη Διεύθυνση Οργάνωσης: υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων τοποθετούνται υπάλληλοι ως εξής:

 

α) Στο Τμήμα Παρακολούθησης: υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

β) Στο Τμήμα Ρυθμιστικού και Κανονιστικού Πλαισίου και Αδειών: υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

γ) Στο Τμήμα Ναυαγίων: υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

δ) Στο Τμήμα Εποπτείας των ιστορικών τεκμηρίων και των Αρχείων των Λιμένων: υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού ή του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

ε) Στα Τμήματα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης, Μητρώου Δεσμεύσεων, Ελέγχου Δαπανών, Πληρωμών και Μισθοδοσίας και Προμηθειών: υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

στ) Στο Τμήμα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης, υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

ζ) Στο Τμήμα Τεχνολογίας - Πληροφορικής και Επικοινωνιών: υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

η) Στο Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας: υπάλληλος του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

15. Η επιλογή των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων και Τμημάτων γίνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007). Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Δημόσιας Αρχής Λιμένων έχουν και οι υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί ή τοποθετηθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 11 έως 13 του παρόντος.

 

Από την έναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Αρχής Λιμένων και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίσεων για κατάληψη θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με το νόμο 3528/2007, επιτρέπεται η πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων ως εξής:

 

α) με απόσπαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 11 έως 13 του παρόντος και

 

β) με τοποθέτηση προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Οι τοποθετήσεις της παρούσας παραγράφου γίνονται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης Δημόσιας Αρχής Λιμένων, χωρίς τη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου οργάνου. Στις θέσεις ευθύνης της παρούσας παραγράφου τοποθετούνται υπάλληλοι, οι οποίοι λαμβάνονται κατά προτεραιότητα από τους Προϊσταμένους που υπηρετούν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου ή αμέσως κατώτερου επιπέδου, υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν σε κατηγορία και κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση. Για την ανωτέρω τοποθέτηση λαμβάνονται υπόψη τα περιγράμματα θέσεων, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς του, η γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα και οι διοικητικές ικανότητές του να προγραμματίζει, να συντονίζει και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.

 

16. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης Δημόσιας Αρχής Λιμένων, είναι δυνατόν να διατίθεται ή αποσπάται εκτός οργανικών θέσεων στη Δημόσια Αρχή Λιμένων, προσωπικό που υπηρετεί στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης Δημόσιας Αρχής Λιμένων, είναι δυνατόν να διατίθεται ή αποσπάται εκτός οργανικών θέσεων στη Δημόσια Αρχή Λιμένων στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.

 

17. Η απόσπαση και τοποθέτηση δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, καθώς και η διάθεση ή απόσπαση στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, γίνεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών, που μπορεί να ανανεώνεται για μία ακόμα φορά, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, με τη διαδικασία του παρόντος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, είναι δε υποχρεωτική για την υπηρεσία τους.

 

18. Το χρονικό διάστημα υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης της Δημόσιας Αρχής Λιμένων λογίζεται ότι διανύθηκε, αντίστοιχα, με την ιδιότητα του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.

 

Το χρονικό διάστημα υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Δημόσιας Αρχής Λιμένων λογίζεται ότι διανύθηκε, αντίστοιχα, με την ιδιότητα του Προϊσταμένου Διεύθυνσης.

 

Το χρονικό διάστημα υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος της Δημόσιας Αρχής Λιμένων λογίζεται ότι διανύθηκε, αντίστοιχα, με την ιδιότητα του Προϊσταμένου Τμήματος.

 

Αν αποσπασμένος, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αιτηθεί και επιλεγεί ως Προϊστάμενος οργανικής μονάδας στο φορέα προέλευσής του, επέρχεται αυτοδίκαιη παύση της απόσπασης στη Δημόσια Αρχή Λιμένων, από την τοποθέτησή του ως Προϊσταμένου.

 

19. Οι αποδοχές του πολιτικού προσωπικού, που τοποθετείται, διατίθεται ή αποσπάται στις οργανικές θέσεις του παρόντος, καταβάλλονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως υπηρεσία υποδοχής.

 

Το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε πειθαρχικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), λαμβάνει μηνιαίες τακτικές αποδοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) και αξιολογείται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, που ορίζουν το χρόνο, τον τύπο, το περιεχόμενο και τη διαδικασία σύνταξης των εκθέσεων και γενικότερα το σύστημα αξιολόγησης της υπηρεσίας ή του φορέα τους ως εξής:

 

α) ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Αρχής Λιμένων από τον Διοικητή Δημόσιας Αρχής Λιμένων,

 

β) οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων από τον Γενικό Διευθυντή και τον Διοικητή Δημόσιας Αρχής Λιμένων,

 

γ) οι προϊστάμενοι Τμημάτων από τον αντίστοιχο Διευθυντή και τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Αρχής Λιμένων,

 

δ) το λοιπό προσωπικό από τους Προϊσταμένους των αντίστοιχων Τμημάτων και Διευθύνσεων.

 

Για το προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που τοποθετείται στις οργανικές θέσεις του παρόντος, οι αρμοδιότητες της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 103/2014 (ΦΕΚ 170/Α/2014) εξακολουθούν να ασκούνται από το Τμήμα Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Οι αποδοχές του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και των Ενόπλων Δυνάμεων που διατίθεται ή αποσπάται, σύμφωνα με την παράγραφο 17 του παρόντος, καταβάλλονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως υπηρεσία υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

20. Το προσωπικό του παρόντος εκπαιδεύεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα προγράμματα εκπαίδευσης καταρτίζονται με ευθύνη του Συμβουλίου Διοίκησης Δημόσιας Αρχής Λιμένων σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

21. Οι υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) Α.Ε. και στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.) Α.Ε. μπορούν, με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται το αργότερο μέχρι 31-12-2017, να μεταφέρονται ή μετατάσσονται στις θέσεις του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων του προηγούμενου εδαφίου συγκροτείται, μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τριμελές Συμβούλιο από τον Αντιπρόεδρο ή τον Πρόεδρο Τμήματος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ο οποίος προεδρεύει, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, το οποίο καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας των υπαλλήλων που μπορεί να διατίθενται προς μεταφορά ή μετάταξη, λαμβάνοντας υπόψη: τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, την καταλληλότητά τους για τις θέσεις στις οποίες θα μεταφερθούν ή μεταταχθούν, την εργασιακή φυσιογνωμία τους, τις ηθικές αμοιβές, τις πειθαρχικές ποινές, την οικογενειακή και την οικονομική τους κατάσταση. Η μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων της παρούσας παραγράφου γίνεται σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους μετατάσσεται ή μεταφέρεται ο υπάλληλος.

 

Οι μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες μετατάσσονται ή μεταφέρονται.

 

Η μετάταξη ή μεταφορά μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη με την απόφαση της μεταφοράς ή μετάθεσης θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται ή μεταφέρεται.

 

Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η μετάταξη ή μεταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς υπαλλήλων σε συνιστώμενες θέσεις και για όσο χρόνο υφίστανται αυτές, δεν πληρούται ίσος αριθμός θέσεων μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του παρόντος. Η μετάταξη ή μεταφορά δεν καταλύει την υπηρεσιακή σχέση δημοσίου δικαίου ή τη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του υπαλλήλου ούτε μεταβάλλει τη νομική φύση των σχέσεων αυτών ή τις σχέσεις ασφάλισης, με τις οποίες υπηρετούσε ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσής του. Οι μεταφερόμενοι ή μετατασσόμενοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία μεταφέρονται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή τους των διατάξεων του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) και του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), χωρίς τη διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς. Όποιος μετατάσσεται ή μεταφέρεται σε κατώτερη κατηγορία κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του, χωρίς να διατηρεί τυχόν διαφορά αποδοχών. Η διάταξη αυτή είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης διάταξης και ισχύει μέχρι 31-12-2017.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 86 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.