Νόμος 4389/16 - Άρθρο 131

Άρθρο 131: Ίδρυση Περιφερειακού Γραφείου Δημόσιας Αρχής Λιμένων Πειραιά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Δημόσιας Αρχής Λιμένων εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.

 

2. Συνιστάται Περιφερειακό Γραφείο Δημόσιας Αρχής Λιμένων Πειραιά (ΔΑΛ-Π) με έδρα στο Δήμο Πειραιά. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης επικεφαλής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων Πειραιά ορίζεται μέλος ή υπάλληλος της Δημόσιας Αρχής Λιμένων. Το Περιφερειακό Γραφείο Δημόσιας Αρχής Λιμένων Πειραιά (ΔΑΛ-Π) λειτουργεί ως αποκεντρωμένη υπηρεσία της Δημόσιας Αρχής Λιμένων και υποστηρίζεται από τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα της τελευταίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017).

 

3. Κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Δημόσιας Αρχής Λιμένων, η Δημόσια Αρχή Λιμένων Πειραιά αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, τα καθήκοντα και το κόστος συμμόρφωσης με τις διατάξεις του νόμου 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α/2001) αναφορικά με το Λιμένα Πειραιά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της Σύμβασης Παραχώρησης και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017).

 

4. Στο πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 128 του παρόντος νόμου και κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Δημόσιας Αρχής Λιμένων, η Δημόσια Αρχή Λιμένων Πειραιά ασκεί όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και ευχέρειες, που περιέρχονται ειδικά στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δυνάμει του νόμου που κυρώνει τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ, εφόσον αυτή δεν απονέμεται με άλλη διάταξη νόμου ή απόφαση του Υπουργού αυτού σε άλλον φορέα.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται εντός 3 μηνών από την έκδοση του παρόντος, δύναται να εξειδικεύονται κατά περιεχόμενο οι ως άνω αρμοδιότητες. Η παράλειψη έκδοσης της απόφασης αυτής δεν κωλύει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 23 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017).

 

5. Περαιτέρω, η Δημόσια Αρχή Λιμένων Πειραιά:

 

α) Εισηγείται στον Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων τις απαραίτητες συστάσεις και υποδείξεις για τα κατάλληλα να ληφθούν μέτρα σχετικά με κάθε θέμα του άρθρου 128 του παρόντος νόμου, που αφορά στο Λιμένα Πειραιά.

 

β) Εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης της Δημόσιας Αρχής Λιμένων τη διατύπωση γνώμης προς τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και τη ΓΓΛΛΠΝΕ, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν ερωτήματος, για οποιοδήποτε από τα θέματα του άρθρου 128 του παρόντος που αφορά στο Λιμένα Πειραιά.

 

γ) Εκπροσωπεί το Λιμένα Πειραιά σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, συνεργάζεται και ανταλλάσσει απόψεις με αντίστοιχες Αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

δ) Γνωστοποιεί αμελλητί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία κάθε στοιχείο, το οποίο σχετίζεται με την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου στον ΟΛΠ ΑΕ.

 

ε) Συνεργάζεται με κάθε αρμόδια Αρχή του Ελληνικού Δημοσίου για την εκπλήρωση των σκοπών και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

 

στ) Συγκαλεί τουλάχιστον μία φορά ανά τρεις μήνες Συνέλευση Διαβούλευσης στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, εκπρόσωποι του οικείου Οργανισμού Λιμένα, των αντίστοιχων συνδικαλιστικών ενώσεων των εργαζομένων, της τοπικής αυτοδιοίκησης (όμοροι δήμοι, περιφέρεια) και των τοπικών φορέων χρηστών των υπηρεσιών του λιμανιού.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται εντός 3 μηνών από την έκδοση του παρόντος, καθορίζεται το οργανόγραμμα της Δημόσιας Αρχής Λιμένων-Πειραιά κατ' αναλογίαν με τα ισχύοντα για τη Δημόσια Αρχή Λιμένων.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται και άλλα Περιφερειακά Γραφεία της Δημόσιας Αρχής Λιμένων. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας, η έδρα, η κατά τόπον αρμοδιότητα, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες κάθε Περιφερειακού Γραφείου. Στα Περιφερειακά Γραφεία προΐστανται μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης ή υπάλληλοι της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

 

7. Συνιστάται Περιφερειακό Γραφείο Δημόσιας Αρχής Λιμένων Θεσσαλονίκης με έδρα στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

 

Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, επικεφαλής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων Θεσσαλονίκης ορίζεται μέλος ή υπάλληλος της Δημόσιας Αρχής Λιμένων. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον, κατά περίπτωση, αρμόδιο Υπουργό, είναι δυνατή η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων επικεφαλής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων Θεσσαλονίκης σε πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης) κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού μέχρι την πλήρωση της θέσης από μέλος ή υπάλληλο της Δημόσιας Αρχής Λιμένων και χωρίς για τα παράλληλα αυτά καθήκοντα να καταβάλλεται μισθός, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή, εφόσον τα καθήκοντα αυτά δεν έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων επικεφαλής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων Θεσσαλονίκης σε στέλεχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για χρονικό διάστημα 3 μηνών, το οποίο δύναται να παραταθεί με όμοια απόφαση, εφόσον τα καθήκοντα αυτά δεν έχουν ανατεθεί σε υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας - Θράκης), με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου. Σε κάθε περίπτωση, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων επικεφαλής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων Θεσσαλονίκης σε διακεκριμένους επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των δαπανών μετακίνησής τους, τα οποία βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Αρχής Λιμένων και καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015). Η Δημόσια Αρχή Λιμένων Θεσσαλονίκης ασκεί τις αρμοδιότητες των παραγράφων 3 έως 5 του παρόντος αναφορικά με το Λιμένα Θεσσαλονίκης. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 6 του άρθρου 130 του παρόντος καθορίζεται το οργανόγραμμα και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Δημόσιας Αρχής Λιμένων Θεσσαλονίκης κατ' αναλογίαν με τα ισχύοντα για τη Δημόσια Αρχή Λιμένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 23 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 86 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.