Νόμος 4389/16 - Άρθρο 129

Άρθρο 129: Πόροι Δημόσιας Αρχής Λιμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι της Δημόσιας Αρχής Λιμένων είναι:

 

α) Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

β) Οποιοδήποτε ποσό ή έσοδο ορίζεται από το νόμο ως εισπραττόμενο από την Δημόσια Αρχή Λιμένων ή οποιοδήποτε άλλο ποσό εισπράττει η Δημόσια Αρχή Λιμένων δυνάμει οιασδήποτε συμβάσεως ή άλλων έννομων σχέσεων.

 

γ) Έσοδα από τη διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της.

 

2. Ως έκτακτοι πόροι:

 

α) Χρηματοδοτήσεις από προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλος πόρος που προέρχεται από διεθνείς οργανισμούς και ταμεία περιβαλλοντικής ενίσχυσης.

 

β) Χορηγίες και δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

 

γ) Χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

δ) Έσοδα από ναυάγια, όπως αυτά ορίζονται στο νόμο 2881/2001.

 

3. Η Δημόσια Αρχή Λιμένων έχει υποχρέωση να συντάσσει προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2017 και για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι πόροι της Δημόσιας Αρχής Λιμένων κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό με τίτλο Λογαριασμός Δημόσιας Αρχής Λιμένων, η σύσταση και διαχείριση του οποίου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως εκάστοτε ισχύει. Μέχρι την 30-09-2018 και, σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 19 του άρθρου 130 του παρόντος, η μισθοδοσία του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων και του προσωπικού, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες της Δημόσιας Αρχής Λιμένων βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για την κάλυψη των αναγκών της, η Δημόσια Αρχή Λιμένων θα υποστηρίζεται από τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Διατάκτης ορίζεται ο Διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της έκτης παραγράφου του άρθρου 130 του παρόντος νόμου, οι οικονομικές αρμοδιότητες ασκούνται κατ' αναλογική εφαρμογή του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014). Με την κοινή υπουργική απόφαση της πέμπτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017), με το άρθρο 147 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 

4. Τα έσοδα του Λογαριασμού Δημόσιας Αρχής Λιμένων διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του σκοπού και των αρμοδιοτήτων της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης Συμβουλίου Διοίκησης της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης των εσόδων του Λογαριασμού Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

 

6. Στις δαπάνες του Λογαριασμού Δημόσιας Αρχής Λιμένων ασκείται έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 86 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.