Νόμος 4314/14 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Διαχείριση Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ/CEF) και Ταμείου Αλληλεγγύης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τις αρμοδιότητες του προγραμματισμού, της αξιολόγησης, καθώς και της παρακολούθησης και του συντονισμού της εφαρμογής του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη στους τομείς των Μεταφορών, της Ενέργειας και των Τηλεπικοινωνιών ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Οι Διαχειριστικές Αρχές των άρθρων 5 και 7 του παρόντος νόμου δύναται να αναλάβουν, επιπλέον των αρμοδιοτήτων που ασκούν στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, τις αρμοδιότητες της προ-αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης έργων / δράσεων του μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη, όπως ορίζονται στην παράγραφο Δ' του άρθρου 3 της υπ' αριθμόν 38382/2019 (ΦΕΚ 1387/Β/2019) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες κατανέμονται από τον/την προϊστάμενο/η της Διαχειριστικής Αρχής στις υφιστάμενες Μονάδες της αντίστοιχα με τις αρμοδιότητες που ήδη ασκούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 14 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 228 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

2. Οι διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου των έργων / δράσεων, που χρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό, οι χρηματοδοτικές ροές, οι πληρωμές, η χρήση και εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και κάθε σχετικό θέμα ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

3. Τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

 

4. Τα καθήκοντα της Αρχής Ελέγχου, όπως αυτά ορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης του Μηχανισμού, αναλαμβάνει η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 111 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 

5. Την αρμοδιότητα της υποβολής αιτημάτων κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ενωσης και την ευθύνη συντονισμού, παρακολούθησης και κλεισίματος των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Αλληλεγγύης, αναλαμβάνει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

 

Οι Διαχειριστικές Αρχές του άρθρου 7 δύνανται να αναλαμβάνουν καθήκοντα σχετικά με την υλοποίηση των ως άνω χρηματοδοτήσεων, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη στην Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής βάσει του αιτήματος χρηματοδότησης που υποβάλλεται από την ΕΥΣΕ. Τα καθήκοντα της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 2012/2002 του Συμβουλίου, αναλαμβάνει η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 111 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.