Νόμος 4635/19 - Άρθρο 228

Άρθρο 228: Τροποποιήσεις του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης είναι ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Περιφερειάρχης που εποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) αντικαθίσταται με νέα εδάφια ως εξής:

 

{Οι Διαχειριστικές Αρχές των άρθρων 5 και 7 του παρόντος νόμου δύναται να αναλάβουν, επιπλέον των αρμοδιοτήτων που ασκούν στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, τις αρμοδιότητες της προ-αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης έργων / δράσεων του μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη, όπως ορίζονται στην παράγραφο Δ' του άρθρου 3 της υπ' αριθμόν 38382/2019 (ΦΕΚ 1387/Β/2019) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες κατανέμονται από τον/την προϊστάμενο/η της Διαχειριστικής Αρχής στις υφιστάμενες Μονάδες της αντίστοιχα με τις αρμοδιότητες που ήδη ασκούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.