Νόμος 4314/14 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Διαχείριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συνιστάται Κοινή Γραμματεία ως διοικητική μονάδα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 2 του Κανονισμού (EC) 1299/2013 και, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους των συμφωνιών με τα επιμέρους Κράτη Εταίρους.

 

2. Με Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται η διαδικασία συγκρότησης κάθε Κοινής Γραμματείας, ο τρόπος συμμετοχής, απόσπασης ή πρόσληψης προσωπικού σε αυτές από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

3. Αρμόδια για τις διαδικασίες επαληθεύσεων των δαπανών που πραγματοποιούν Δικαιούχοι που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, την ευθύνη διαχείρισης των οποίων έχει η ΕΥΔ των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, είναι ειδική προς τούτο Μονάδα.

 

4. Για τη διενέργεια των επαληθεύσεων συγκροτείται ειδικό μητρώο επαληθευτών - ελεγκτών, στο οποίο θα εγγράφονται φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η εγγραφή στο μητρώο θα πραγματοποιείται έπειτα από διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης που θα ορίζει τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά. Η αρμόδια μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία αναλαμβάνει την τήρηση του μητρώου, την εκπαίδευση των ελεγκτών - επαληθευτών, τη λειτουργία ειδικού πληροφοριακού συστήματος, καθώς και διοικητικά θέματα διαδικασίας ελέγχων, όπως, ενδεικτικά, επικοινωνία με φορείς, αρχειοθέτηση, διαμόρφωση ειδικών χώρων διεξαγωγής ελέγχων, δειγματοληπτικές επαναλήψεις ελέγχων και αξιολόγηση ελεγκτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

5. Ειδικά θέματα για τη συγκρότηση, λειτουργία και αποζημίωση του μητρώου θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (προσόντα προσκαλουμένων, εμπειρία στη διαχείριση έργων, ρήτρα αμεροληψίας και σύγκρουσης συμφερόντων, διαδικασίες εκπαίδευσης και εξετάσεων κ.λ.π.).

 

6. Η σχετική τεχνογνωσία για τη διαδικασία συγκρότησης του μητρώου λαμβάνεται τόσο από το μητρώο ΕΜΠΑ και ΕΜΠΕ του 3908/2011, όσο και από παρόμοια μητρώα αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ και άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.