Νόμος 4305/14 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Ρυθμίσεις θεμάτων της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3086/2002 μετά τις λέξεις στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων προστίθενται οι λέξεις στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

 

2. Στο άρθρο 1 του νόμου 3148/2003 (ΦΕΚ 136/Α/2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 12 και 13 ως εξής:

 

{12. Στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων λειτουργεί Γραφείο Νομικού Συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3086/2002 (ΦΕΚ 324/Α/2002).

 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο παρίστανται επίσης, ο Προϊστάμενος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, όταν καλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για να διατυπώσει τη γνώμη του σε νομικά θέματα.

 

13. Οι δαπάνες της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα επί δαπανών που υπερβαίνουν κατά χρηματικό ένταλμα τα όρια που ορίζει ο νόμος για τις περιπτώσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3148/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Μέλη του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης μπορεί να είναι και καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 16 του νόμου 4009/2011 και εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του ιδίου νόμου.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3148/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Μέλη του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου μπορεί να είναι και καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 16 του νόμου 4009/2011, και εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του ιδίου νόμου.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3148/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, στη σύνθεσή του προστίθενται δύο μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τα οποία ορίζονται από την Ολομέλειά του, και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εφόσον τηρούνται οι όροι της απαρτίας και νόμιμης σύνθεσης του οργάνου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.