Νόμος 4305/14 - Άρθρο 42

Άρθρο 42


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. To δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης συνιστώνται 12 θέσεις Ειδικών Επιθεωρητών για την υποστήριξη του έργου του. Οι θέσεις αυτές θα καλύπτονται μόνο με αποσπάσεις υπαλλήλων υπηρετούντων σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το νόμο [Ν] 1256/1982.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου 3200/2003 και την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου 3345/2005 και το άρθρο 26 του νόμου 3536/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η στελέχωση της Γραμματείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης γίνεται με απόσπαση είκοσι πέντε, κατ' ανώτατο όριο, μόνιμων ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από τους φορείς της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002.}

 

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τον Γενικό Επιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει Ειδικός Επιθεωρητής ή/και Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Γραφείου του που ορίζονται με απόφασή του.}

 

4. Η παράγραφος 11 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του νόμου 3200/2003 και αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 3613/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Συνιστάται πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο για το κάθε είδους προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και αποτελείται από:

 

α) Τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ως πρόεδρο με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις,

β) Τον προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γραμματείας ως μέλος με αναπληρωτή έναν υπάλληλο του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

γ) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ως μέλος με αναπληρωτή έναν υπάλληλο του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και

δ) Δύο Ειδικούς Επιθεωρητές με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύουν κάθε φορά.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.