Νόμος 3345/05 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Θέματα Συνηγόρου του Πολίτη, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Παρατείνεται αυτοδικαίως για μια τριετία από τη λήξη της η απόσπαση των υπαλλήλων που λήγει έως τις 30-04-2005, εφόσον δεν έχει ανανεωθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2477/1977.}

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002), όπως συμπληρώθηκαν με αυτές του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3094/2003, ισχύουν και για τους υπηρετούντες με απόσπαση κατά την 31-01-2005 στον Συνήγορο του Πολίτη. Η μετάταξη μπορεί να γίνει σε κενές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς αντίστοιχου κλάδου με τον κλάδο ή την ειδικότητα όπου υπηρετεί ο μετατασσόμενος.

 

3. Στο πλαίσιο των ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών που διενεργούνται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή κατόπιν εντολής του από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και από τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι δυνατή, ύστερα από έγγραφη εντολή αυτού, η άρση του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου.

 

4. Η άρση του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου είναι δυνατή και στο πλαίσιο του ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης (πόθεν έσχες) των μελών των ιδιαίτερων Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 85 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994).

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης παρέχεται από δεκαπέντε κατ' ανώτατο όριο μόνιμους ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Δημοσίου, περιλαμβανομένων και δύο κατ' ανώτατο όριο υπαλλήλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.}

 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004), το οποίο προστέθηκε στην αρχή της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του νόμου 3074/2002, εφαρμόζεται και για τους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν με απόσπαση ή με διετή θητεία στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης από την έναρξη ισχύος του νόμου 3074/2002.

 

7. Η διαπίστωση, ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου, από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου της παραγράφου 2)α του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων των φορέων της προαναφερόμενης διάταξης δεσμεύει τα αρμόδια όργανα των φορέων αυτών για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης.

 

8. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών μπορούν να συνιστώνται ή να καταργούνται Περιφερειακά Γραφεία του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.}

 

β. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 3074/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Στα Περιφερειακά Γραφεία προΐστανται Ειδικοί Επιθεωρητές, οι οποίοι ορίζονται από τον Ειδικό Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης}

 

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης επικουρείται από εννέα (9) Ειδικούς Επιθεωρητές, οι οποίοι προέρχονται από τους υπηρετούντες Επιθεωρητές - Ελεγκτές και ορίζονται ή παύονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Ο αριθμός των Ειδικών Επιθεωρητών μπορεί να αυξάνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών σε περίπτωση σύστασης νέων Περιφερειακών Γραφείων του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 

Οι Ειδικοί Επιθεωρητές έχουν αρμοδιότητα συντονισμού τομέων δράσης του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης εξουσιοδοτούνται από τον Ειδικό Γραμματέα παράλληλα με το έργο της επιθεώρησης να προβαίνουν σε ενέργειες που αφορούν τις ελεγκτικές διαδικασίες και την παρακολούθηση της πορείας του ελεγκτικού έργου, καθώς και να υπογράφουν κατ' εντολήν του.

 

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ορίζεται ένας από τους Ειδικούς Επιθεωρητές να τον αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για την άσκηση των καθηκόντων του. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές Ελεγκτές, οι Επιθεωρητές Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές κατά τη διάρκεια της θητείας τους μπορούν να μετακινούνται από την Κεντρική Υπηρεσία προς τα Περιφερειακά Γραφεία και αντιστρόφως είτε μετά από αίτησή τους είτε για την κάλυψη σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.}

 

δ. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3074/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για το σκοπό αυτόν υποβάλλουν δηλώσεις τόσο για τη δική τους περιουσιακή κατάσταση όσο και για την περιουσιακή κατάσταση των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.