Νόμος 4281/14 - Άρθρο 233

Άρθρο 233: Διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 11 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την 01-11-2014. Η απόφαση της παραγράφου 1 εκδίδεται το αργότερο μέχρι τις 31-10-2014. Οι οικείοι Περιφερειάρχες οφείλουν να εκδώσουν τις αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών της παραγράφου 2 εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1. Μέχρι τις 31-10-2014 οι Τριμελείς Επιτροπές που υφίστανται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν.}

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις δραστηριότητες της παραγράφου 1 και σε κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι 20% επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των αιτούντων από το περιφερειακό ή το δημοτικό συμβούλιο κατά περίπτωση.}

 

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 136 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Μέχρι την εγκατάσταση της τεχνικής δυνατότητας για χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, η δήλωση κατάθεσης μπορεί να υποβάλλεται και εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, κατά την έννοια και σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 2 και τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 150/2001 (ΦΕΚ 125/Α/2001), οπότε η δήλωση κατάθεσης και η αποτύπωση του σήματος θεωρείται ότι κατατέθηκαν εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα από την υπηρεσία του άρθρου 134 ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει ηλεκτρονική υπογραφή κατά την παραπάνω έννοια και περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 135.}

 

4. Σε δημόσιες συμβάσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που έληγε ο συμβατικός χρόνος διάρκειάς τους μέχρι 30-06-2014, για τις οποίες δεν κατέστη εφικτή η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των παραδοτέων λόγω έλλειψης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου κατά τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) αλλά και της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/1996), μπορεί να μετατεθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των παραδοτέων, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Υπουργού ή άλλου αρμοδίου οργάνου, εκδιδόμενη εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και με ισχύ από 30-06-2014, κατόπιν διατύπωσης γνώμης από το αρμόδιο προς τούτο όργανο.

 

5. α) Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης δ)δ) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011), πριν τη λέξη ημερών, τίθεται η λέξη εργασίμων.

 

β) Στο τέταρτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δ)δ) της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011), πριν τη λέξη ημέρες, τίθεται η λέξη εργάσιμες.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής καταλαμβάνουν και τα σχέδια αποφάσεων επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί απόφαση της Αρχής κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.