Νόμος 4264/14 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τριμελείς Επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συστήνονται Τριμελείς Επιτροπές για τη χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, ορίζεται η σύνθεσή τους, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν ανάλογα με το είδος του προϊόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία τους, καθώς και το περιεχόμενο της βεβαίωσης.

 

2. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συγκροτούνται στις περιφέρειες ή στις περιφερειακές ενότητες της χώρας οι αντίστοιχες Τριμελείς Επιτροπές.

 

3. Έργο της Τριμελούς Επιτροπής είναι η έκδοση σε κάθε ενδιαφερόμενο της σχετικής βεβαίωσης, στην οποία αναφέρεται ο τρόπος διαπίστωσης της ύπαρξης των καλλιεργειών, η θέση και η έκταση των κτημάτων, η προβλεπόμενη στρεμματική και συνολική ποσότητα κατά προϊόν και ποικιλία, καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών, ιδιόκτητο ή μισθωμένο.

 

4. Στα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

5. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την 01-11-2014. Η απόφαση της παραγράφου 1 εκδίδεται το αργότερο μέχρι τις 31-10-2014. Οι οικείοι Περιφερειάρχες οφείλουν να εκδώσουν τις αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών της παραγράφου 2 εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1. Μέχρι τις 31-10-2014 οι Τριμελείς Επιτροπές που υφίστανται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 233 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 60 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.