Νόμος 4281/14 - Άρθρο 232

Άρθρο 232: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στο άρθρο 2 του νόμου 3581/2007 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Όταν στις συμβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 συμβάλλεται, ως μισθωτής, το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό, οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις του ως μισθωτή, βαρύνουν το φορέα ο οποίος στεγάζεται στο μίσθιο και, εάν αυτό παραμένει κενό κατά την υπογραφή της σύμβασης, το φορέα στον οποίο είχε μεταβιβαστεί η χρήση του ακινήτου πριν από την υπογραφή αυτής και, εάν αυτός δεν υπάρχει, το φορέα που ήταν κύριος του ακινήτου. Εάν το μίσθιο, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, είναι κενό και δεν υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας αυτής από το Ελληνικό Δημόσιο, οι υποχρεώσεις του μισθωτή συνεχίζουν να βαρύνουν το φορέα, ο οποίος είχε τελευταίος τη χρήση του ακινήτου.

 

Εάν στο ίδιο μίσθιο στεγάζονται περισσότεροι φορείς, οι υποχρεώσεις επιμερίζονται κατ' αναλογία της χρήσης αυτού από τους εν λόγω φορείς. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και στις συμβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που έχουν υπογράφει μέχρι την έναρξη ισχύος του προηγούμενου εδαφίου.}

 

β) Στο άρθρο 63 του νόμου 4174/2013, όπως ισχύει, γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

 

Α) Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.}

 

Β) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.}

 

Γ) Οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου 1)β τίθενται σε ισχύ από 31-07-2014.

 

γ) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ποσά φόρου μέχρι 5 € δεν είναι απαιτητά και είτε συμψηφίζονται έναντι απαιτήσεων του φορολογούμενου κατά της Φορολογικής Διοίκησης είτε συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό οφειλών αυτού από την εκκαθάριση του ιδίου φόρου επόμενων ετών.}

 

2. α) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:

 

{Το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων δύναται να επενδύεται και σε τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατωτέρω.}

 

β. Στο υφιστάμενο πέμπτο εδάφιο η φράση να απευθύνεται στη δευτερογενή αγορά αντικαθίσταται με τη φράση:

 

{να αγοράζει τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου στη δευτερογενή αγορά ή τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης.}

 

γ. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις συναλλαγές αυτές περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις αγοράς / πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης με σύμφωνο επαναπώλησης / επαναγοράς (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy back).}

 

β) Στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του νόμου 2469/1997 η φράση σε τίτλους του Δημοσίου αντικαθίσταται με τη φράση στους οριζόμενους στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου τίτλους.

 

3. Η διάταξη του άρθρου 15 του νόμου 4110/2013, η οποία είχε καταργηθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του νόμου 4170/2013, αναβιώνει και τροποποιείται, ως εξής:

 

στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, μετά τη λέξη υποβοήθηση, προστίθενται οι λέξεις του Υπουργού και διαγράφονται οι λέξεις των Γενικών Γραμματέων και
στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2:

 

α) μετά τις λέξεις με απόφαση, προστίθενται οι λέξεις του Υπουργού και διαγράφονται οι λέξεις του Γενικού Γραμματέα και

 

β) διαγράφονται οι λέξεις λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα και αντικαθίστανται από τις λέξεις λήξη της θητείας του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.