Νόμος 4262/14 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 3894/2010 (ΦΕΚ 204/Α/2010) όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 15 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. α) Μετά την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων για την ένταξη της επένδυσης στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, ο επενδυτής καταθέτει στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το νόμο για την έγκριση και έκδοση των σχετικών αδειών μαζί με αποδεικτικό καταβολής στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Ανώνυμη Εταιρεία του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής.}

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 3894/2010 όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 15 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4072/2012 και με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 4146/2013, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β) Μετά από αίτηση του ιδιώτη επενδυτή, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να απενταχθεί και να του επιστραφεί άτοκα ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό έως 90% της Διαχειριστικής Αμοιβής κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων εφόσον η επένδυση δεν μπορεί να υλοποιηθεί, λόγω της μη αιτιολογημένης καθυστέρησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Διοίκησης. Ποσό που ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό 10% του συνόλου της διαχειριστικής αμοιβής δεν επιστρέφεται.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του νόμου 3894/2010 όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 15 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4072/2012 και με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 4146/2013, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Το ποσό της Διαχειριστικής Αμοιβής καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση που ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής καταβάλλεται κατά την κατάθεση του φακέλου στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Ανώνυμη Εταιρεία και η δεύτερη δόση για το υπολειπόμενο ποσοστό 90% αυτής, πριν από τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων κατά την οποία θα κριθεί η ένταξη της επένδυσης. Σε περίπτωση μη εντάξεως, το 90% του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής επιστρέφεται άτοκα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της σχετικής συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων στον αιτούντα επενδυτή.}

 

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης καταλαμβάνουν και όσες αιτήσεις εκκρεμούν προς αξιολόγηση από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Ανώνυμη Εταιρεία και τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. Τυχόν ήδη κατατεθειμένες στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Ανώνυμη Εταιρεία εγγυητικές επιστολές για αιτήσεις που εκκρεμούν προς αξιολόγηση από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Ανώνυμη Εταιρεία και τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων που έχουν κατατεθεί κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου 3894/2010 (ΦΕΚ 204/Α/2010), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της ως ανωτέρω, είτε αντικαθίστανται με νέα εγγυητική επιστολή για το συνολικό ποσό της Διαχειριστικής Αμοιβής, είτε ο αιτών επενδυτής προσκομίζει πρόσθετη εγγυητική επιστολή ποσού που ανέρχεται στο 90% της Διαχειριστικής Αμοιβής εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του νόμου 3894/2010 όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 15 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4072/2012 και με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 4146/2013, καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.