Νόμος 3894/10 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Υποχρεώσεις εντασσομένων στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Μετά την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων για την ένταξη της επένδυσης στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, ο επενδυτής καταθέτει στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το νόμο για την έγκριση και έκδοση των σχετικών αδειών μαζί με αποδεικτικό καταβολής στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Ανώνυμη Εταιρεία του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής.

 

β) Μετά από αίτηση του ιδιώτη επενδυτή, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να απενταχθεί και να του επιστραφεί άτοκα ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό έως 90% της Διαχειριστικής Αμοιβής κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων εφόσον η επένδυση δεν μπορεί να υλοποιηθεί, λόγω της μη αιτιολογημένης καθυστέρησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Διοίκησης. Ποσό που ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό 10% του συνόλου της διαχειριστικής αμοιβής δεν επιστρέφεται.

 

γ) Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων υποχρεούται να προωθήσει το σχετικό φάκελο στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από την κατάθεσή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 22 του νόμου 3894/2010, όπως ισχύει.

 

2. Ο επενδυτής φέρει το βάρος της πληρότητας, ακρίβειας και αλήθειας των στοιχείων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες που είναι κατά νόμο αρμόδιες για τις αδειοδοτήσεις και υποχρεούται να συνεργάζεται με την ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, εφόσον κληθεί προς τούτο, προκειμένου να συμπληρωθούν ελλείψεις.

 

3. Με αιτιολογημένη απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, είναι δυνατόν να αποχαρακτηρισθούν επενδύσεις που κρίνεται ότι δεν πληρούν πλέον τα χαρακτηριστικά των στρατηγικών επενδύσεων, ιδίως όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 3894/2010 (ΦΕΚ 204/Α/2010), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), ή οι ενδιαφερόμενοι στρατηγικοί επενδυτές δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 16 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 46 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.