Νόμος 4146/13 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Φερεγγυότητα Επενδυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 15 του νόμου 3894/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 15 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4072/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 15: Υποχρεώσεις εντασσομένων στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων

 

1. α) Μετά την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων για την ένταξη της επένδυσης στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, ο επενδυτής καταθέτει στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το νόμο για την έγκριση και έκδοση των σχετικών αδειών μαζί με αποδεικτικό καταβολής στην ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του υπολοίπου της Διαχειριστικής Αμοιβής.

 

β) Μετά από αίτηση του ιδιώτη επενδυτή, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να απενταχθεί και να του επιστραφεί το ως άνω υπόλοιπο της Διαχειριστικής Αμοιβής, συνολικώς ή μερικώς, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων εφόσον η επένδυση δεν μπορεί να υλοποιηθεί, λόγω της μη αιτιολογημένης καθυστέρησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Διοίκησης. Το ποσό της πρώτης δόσης που ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνόλου της διαχειριστικής αμοιβής και το οποίο καταβάλλεται κατά την κατάθεση του φακέλου, δεν επιστρέφεται.

 

γ) Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων υποχρεούται να προωθήσει το σχετικό φάκελο στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από την κατάθεσή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 22 του νόμου 3894/2010, όπως ισχύει.

 

2. Ο επενδυτής φέρει το βάρος της πληρότητας, ακρίβειας και αλήθειας των στοιχείων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες που είναι κατά νόμο αρμόδιες για τις αδειοδοτήσεις και υποχρεούται να συνεργάζεται με την ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, εφόσον κληθεί προς τούτο, προκειμένου να συμπληρωθούν ελλείψεις.

 

3. Με αιτιολογημένη απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, είναι δυνατόν να αποχαρακτηρισθούν επενδύσεις που κρίνεται ότι δεν πληρούν πλέον τα χαρακτηριστικά των στρατηγικών επενδύσεων, ιδίως όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 3894/2010 (ΦΕΚ 204/Α/2010), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), ή οι ενδιαφερόμενοι στρατηγικοί επενδυτές δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 16 του παρόντος νόμου.}

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 3894/2010, όπως αυτό αντικαθίσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καταλαμβάνουν και όσες επενδύσεις έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3894/2010, καθώς και όσες αιτήσεις εκκρεμούν προς αξιολόγηση από την ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. Τυχόν ήδη κατατεθειμένες κατά την παράγραφο 1)α του άρθρου 15 του νόμου 3894/2010 (ΦΕΚ 204/Α/2010), όπως αυτή ίσχυε από την έκδοση του νόμου 3894/2010 και πριν την αντικατάστασή της ως ανωτέρω, εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί στην ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για στρατηγικές επενδύσεις των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση, αποδεσμεύονται και επιστρέφονται εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.