Νόμος 4258/14 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Λατομεία σχιστολιθικών πλακών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 16 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010), όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Νομικά και φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται λατομεία σχιστολιθικών πλακών, ανεξαρτήτως του αν ενέπιπταν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 34 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2702/1999 (ΦΕΚ 70/Α/1999), εφόσον μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει άδεια εκμετάλλευσης ή δεν έχουν συνάψει σύμβαση μίσθωσης με το Δημόσιο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του νόμου 2115/1993, δύνανται να συνεχίσουν την εκμετάλλευση των λατομείων αυτών υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) έχουν καταθέσει αίτηση στο αρμόδιο Δασαρχείο για την αναγνώριση της κυριότητας σε έκταση στην οποία περιλαμβάνεται ο λατομικός χώρος, εντός της προθεσμίας που όριζαν είτε το άρθρο 34 του νόμου 2115/1993 είτε το άρθρο 14 του νόμου 2702/1999 είτε το άρθρο 58 παράγραφος 1 του νόμου 4030/2011, ή

 

α)α) δεν έχουν καταθέσει αίτηση εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις ως άνω διατάξεις αλλά εκμεταλλεύονται αποδεδειγμένα το λατομικό χώρο, όπως αυτός αποτυπώνεται στους ορθοφωτοχάρτες έτους 1996 ή

 

β)β) έχουν ιδιοκτησιακό δικαίωμα αναγνωρισμένο δικαστικά ή διοικητικά αλλά δεν κατέθεσαν αίτηση εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις ως άνω διατάξεις και εκμεταλλεύονται αποδεδειγμένα το λατομικό χώρο, όπως αυτός αποτυπώνεται στους ορθοφωτοχάρτες έτους 1996 και

 

β) έχουν ήδη υποβάλλει ή θα υποβάλλουν αρμοδίως, εντός προθεσμίας 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

 

α)α) αίτηση έγκρισης επέμβασης ή παραχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 57 του νόμου 998/1979,

β)β) αίτηση για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης,

γ)γ) τεχνική μελέτη σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984),

δ)δ) μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και

ε)ε) αίτηση για τη σύναψη απευθείας σύμβασης μίσθωσης, αν πρόκειται για δημόσιο λατομείο ή αίτηση για αναγνώριση της έκτασης. Την αίτηση μπορεί να υποβάλουν οι εκμεταλλευτές, στην περίπτωση που δεν είναι ιδιοκτήτες των εκτάσεων, αλλά διαθέτουν μισθωτήρια συμβόλαια και εξουσιοδότηση των φερόμενων ιδιοκτητών,

 

γ) τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται τα λατομεία σχιστολιθικών πλακών και έχουν ιδιοκτησιακό δικαίωμα ήδη αναγνωρισμένο Διοικητικά ή Δικαστικά, υποβάλλουν μόνο τα στοιχεία α)α-δ)δ του εδαφίου β'.

 

2. Οι χωρικά αρμόδιες διευθύνσεις περιβάλλοντος εξετάζουν κατά προτεραιότητα τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λατομείων σχιστολιθικών πλακών της παραγράφου 1, ώστε να εκδοθούν Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων το αργότερο εντός 5 μηνών από την κατάθεσή τους.

 

Η εκμετάλλευση των λατομείων συνεχίζεται με βάση την υποβληθείσα μελέτη μέχρι την τυχόν έκδοση πράξεως απόρριψής της. Στην περίπτωση που απορριφτεί η αίτηση, διακόπτεται η λειτουργία της επιχείρησης και εκδίδονται οι διοικητικές πράξεις περί προστασίας των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία.

 

Λατομικός χώρος των λατομείων της παραγράφου 1 του παρόντος θεωρείται ο αποτυπωμένος στα διαγράμματα που συνοδεύουν την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη του άρθρου 9 του νόμου 1428/1984. Επί αυτού θα εκδοθούν οι διοικητικές πράξεις της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 1 του παρόντος.

 

3. Η κατά την παράγραφο 1 εκμετάλλευση παύει αυτοδικαίως αν εντός αποκλειστικής, προθεσμίας 3 ετών από τη λήξη της ανωτέρω εξάμηνης προθεσμίας δεν χορηγηθεί στους αιτήσαντες η άδεια εκμετάλλευσης ή, αν πρόκειται για δημόσιο λατομείο, δεν συναφθεί η αιτηθείσα σύμβαση απευθείας μίσθωσης με το Δημόσιο. Στην περίπτωση σύναψης σύμβασης με το Δημόσιο, προϋπόθεση για την ενεργοποίησή της είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύματος για τα οφειλόμενα στο Δημόσιο μισθώματα της περιόδου έως την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων στις οποίες διενεργείται η εκμετάλλευση των λατομείων της παραγράφου 1.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής σε συνάρτηση με το μίσθωμα, η διάρκειά της, οι όροι κατάπτωσης αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Έως την αναγνώριση του δικαιώματος κυριότητας επί των εκτάσεων αυτών, η έγκριση επέμβασης θα εκδίδεται επί δημοσίας εκτάσεως και θα καταβάλλεται αντάλλαγμα χρήσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) σε τέσσερις ισόποσες δόσεις και κατάθεση και εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύματος ίση με το υπόλοιπο των τριών δόσεων, η οποία δύναται να μειώνεται κατά το αντίστοιχο ποσό καταβολής. Σε περίπτωση μη καταβολής μιας εκ των δόσεων καταπίπτει η εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου και το ποσό κατατίθεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και ο εκμεταλλευτής του λατομείου αποβάλλεται με σχετικό πρωτόκολλο της οικείας δασικής αρχής.

 

Όταν η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης επέμβασης έχει υποβληθεί μετά την ισχύ του νόμου 4014/2011, η έγκριση επέμβασης ενσωματώνεται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

 

Μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των 3 ετών οι συναρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να έχουν περαιώσει τις κατά νόμο ενέργειές τους και να έχουν αποφανθεί οριστικά επί των υποβληθέντων αιτημάτων αναφορικά με τη λειτουργία των λατομείων σχιστολιθικών πλακών.

 

4. Το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών (ΣΙΔ), στο οποίο έχουν υποβληθεί αιτήσεις αναγνώρισης κυριότητας ή άλλου εμπράγματος δικαιώματος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 2115/1993 ή με το άρθρο 14 του νόμου 2702/1999 ή με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 του νόμου 4030/2011, οφείλει να εκδώσει σχετική απόφαση το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Αναθεωρητικού Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών.

 

5. Μέχρι την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους αναστέλλεται:

 

α. Η είσπραξη των προστίμων που έχουν επιβληθεί σε αυτούς που εκμεταλλεύονται τα λατομεία της παραγράφου 1 εκτός από τα πρόστιμα του νόμου 1650/1986 και του άρθρου 15 του νόμου 669/1977 (ΦΕΚ 241/Α/1977).

 

β. Η εκτέλεση των πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής και των πρωτοκόλλων καθορισμού αποζημιώσεως χρήσεως που έχουν επιβληθεί με τη δασική νομοθεσία.

 

Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης, διοικητικές ποινές προστίμων ή ειδικής αποζημίωσης και κάθε άλλη διοικητική πράξη που προβλέπεται από τη δασική νομοθεσία για την προστασία των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων των περιπτώσεων των λατομείων της παραγράφου 1 του παρόντος, αίρονται υποχρεωτικά με πράξη του αρμοδίου οργάνου, εάν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης. Μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, δεν εκδίδονται διοικητικές πράξεις προστασίας των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.