Νόμος 4250/14 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Ρυθμίσεις Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η λειτουργία του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών, που συστήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) αρχίζει μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του και την έκδοση του διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του ως άνω άρθρου του ανωτέρω νόμου.

 

2. Η προθεσμία του εδαφίου α' της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του νόμου 4109/2013, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του νόμου 4144/2013 και παρατάθηκε με την παράγραφο 4)α του άρθρου 102 του νόμου 4172/2013, παρατείνεται μέχρι 30-06-2015 και τα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών εξακολουθούν να λειτουργούν, να πραγματοποιούν δαπάνες και να εκπληρώνουν τους σκοπούς τους, όπως προβλέπεται στους οικείους Κανονισμούς Διοίκησης, Λειτουργίας και Παροχών των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών, με προϋπολογισμούς και απολογισμούς - ισολογισμούς, που υποβάλλονται στους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και εγκρίνονται από τους ίδιους χωρίς να απαιτείται και η υποβολή έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής. Παρέχεται δε δυνατότητα στις Διοικούσες Επιτροπές να τροποποιούν τους οικείους Κανονισμούς Διοίκησης, Λειτουργίας και Παροχών των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών, να προβαίνουν και σε αναλογική απομείωση των ποσών των εφάπαξ παροχών, σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση εκάστου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών και αρμοδιότητα έγκρισης των ως άνω τροποποιήσεων στους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

3. Η προθεσμία του εδαφίου γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του νόμου 4109/2013, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του νόμου 4144/2013 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4)β του άρθρου 102 του νόμου 4172/2013, παρατείνεται μέχρι 31-12-2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), με την παράγραφο 1Α του άρθρου 74 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015).

 

4. Τα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών που υπήρχαν πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 10 του νόμου 4109/2013 και τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι 30-06-2015, δύνανται με αποφάσεις των Διοικουσών Επιτροπών, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και εγκρίνονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δυναμένου να τροποποιεί αυτές, να διαλύονται και τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών, μετά την ολοσχερή εξόφληση των πάσης φύσεως προς τρίτους τυχόν υποχρεώσεων, να διανέμονται στα έχοντα δικαίωμα πρόσωπα προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης (φορτοεκφορτωτές και υπαλλήλους), ανάλογα των ετών συμμετοχής τους στο οικείο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών μέχρι 31-12-2013, ανεξαρτήτως του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου συμμετοχής τους στο οικείο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών και ανεξαρτήτως των γενικών και ειδικών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στους Κανονισμούς Διοίκησης, Λειτουργίας και Παροχών των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών για τη δημιουργία δικαιώματος για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης.

 

Κλάσμα του έτους πέραν των 6 μηνών λογίζεται ως πλήρες έτος και υπολογίζεται για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης.

 

Από της εξαντλήσεως του οικείου λογαριασμού, όπως προβλέπεται παραπάνω, εξαντλείται κάθε οικονομική υποχρέωση του Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών, λογιζομένου του δικαιώματος προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης εκάστου δικαιούχου ως πλήρως ικανοποιημένου.

 

Τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν και για τις τυχόν οφειλόμενες εφάπαξ αποζημιώσεις των δικαιούχων φορτοεκφορτωτών και υπαλλήλων του Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών, οι οποίοι λόγω οικονομικής αδυναμίας και λόγω έλλειψης των αναγκαίων αποθεματικών των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών δεν έχουν λάβει την, μέχρι ισχύος του παρόντος νόμου, εφάπαξ αποζημίωση και δεν τους έχει καταβληθεί μερικά ή συνολικά η εφάπαξ αποζημίωση.

 

Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις κάθε είδους των δικαιούχων των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν ικανοποιούνται.

 

Τυχόν αδιάθετα κεφάλαια μετά την ολοσχερή καταβολή των υποχρεώσεων και τη διανομή των αποθεματικών, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία, ο εξοπλισμός και τα περιουσιακά στοιχεία των ΚΑΦ που διαλύονται περιέρχονται αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, το οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική κυριότητα, χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των διαλυόμενων Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών. Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων των διαλυόμενων Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών λύονται αζημίως το αργότερο μέχρι τις 31-12-2015.

 

Χρηματικά διαθέσιμα και εν γένει Αποθεματικά Κεφάλαια Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ), τα οποία έχουν διαλυθεί ή δεν λειτουργούν για τουλάχιστον μια τριετία και είναι κατατεθειμένα σε οποιαδήποτε τράπεζα ή εναπομείναντα κεφάλαια των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών, τα οποία τηρούνται σε αδρανείς τραπεζικούς λογαριασμούς με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και αφού έχουν εξοφληθεί οι τυχόν εφάπαξ αποζημιώσεις των φορτοεκφορτωτών και οι προς τρίτους υποχρεώσεις τους, όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο, περιέρχονται αυτοδίκαια στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών και μεταφέρονται ως έσοδά του.

 

Η παραπάνω ρύθμιση εφαρμόζεται ανάλογα και για τα χρηματικά διαθέσιμα που υπάρχουν στους λογαριασμούς επιδομάτων: Εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα, Γάμου (ΛΕΓ), Αδειών (ΛΕΑ) των απασχολούμενων στις φορτοεκφορτωτικές εργασίες των Επιτροπών Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων.

 

Το προσωπικό των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών που διαλύονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, εφόσον μέχρι την ημερομηνία οριστικής παύσης λειτουργίας τους δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών και η μεταφορά του προσωπικού σε αυτό σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 10 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013), τίθεται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) με απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών. Μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι υπάγονται στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012). Για την εφαρμογή των ανωτέρω ως υπηρεσία προέλευσης νοείται το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας του Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών σύμφωνα με τα παραπάνω, οι αναφερόμενες στις υποπαραγράφους Ζ1 και Ζ2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) αποφάσεις εκδίδονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναλαμβάνει να καλύψει τη δαπάνη μισθοδοσίας τους για το διάστημα που οι παραπάνω υπάλληλοι θα βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και τις αποζημιώσεις αυτών. Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει όλα τα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών που έχουν οριστικά καταργηθεί ή διαλυθεί μετά την 01-03-2014. Σε περίπτωση λειτουργίας του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών οι ανωτέρω δαπάνες για μισθούς και αποζημιώσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών) και θα αποδίδονται από αυτό στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), με την παράγραφο 1Α του άρθρου 74 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015).

 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζεται κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στις παραπάνω διατάξεις, ιδίως τα της ανάληψης απόδοσης των διαθεσίμων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.