Νόμος 4316/14 - Άρθρο 68

Άρθρο 68


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Α. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Το προσωπικό των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών που διαλύονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, εφόσον μέχρι την ημερομηνία οριστικής παύσης λειτουργίας τους δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών και η μεταφορά του προσωπικού σε αυτό σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 10 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013), τίθεται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) με απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών. Μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι υπάγονται στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012). Για την εφαρμογή των ανωτέρω ως υπηρεσία προέλευσης νοείται το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας του Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών σύμφωνα με τα παραπάνω, οι αναφερόμενες στις υποπαραγράφους Ζ1 και Ζ2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) αποφάσεις εκδίδονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναλαμβάνει να καλύψει τη δαπάνη μισθοδοσίας τους για το διάστημα που οι παραπάνω υπάλληλοι θα βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και τις αποζημιώσεις αυτών. Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει όλα τα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών που έχουν οριστικά καταργηθεί ή διαλυθεί μετά την 01-03-2014. Σε περίπτωση λειτουργίας του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών οι ανωτέρω δαπάνες για μισθούς και αποζημιώσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών) και θα αποδίδονται από αυτό στον Κρατικό Προϋπολογισμό.}

 

Β. Οι προθεσμίες του άρθρου 48 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) παρατείνονται μέχρι 30-06-2015.

 

2. Στις υποπεριπτώσεις 1)α, 1)γ, 2)α, 2)β, 2)γ και 3)α, 3)β της περίπτωσης VI του άρθρου 53 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2014 (ΦΕΚ 180/Α/2014) Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και στη στήλη Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα προστίθεται η φράση - Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υγείας.

 

3. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

{Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, συμφώνως με το παρόν άρθρο, κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα της αυτοαπασχόλησης, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε φορέας δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως.}

 

Για δηλώσεις που η υποχρέωση υποβολής τους ανάγεται μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ο προβλεπόμενος καταλογισμός του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται κατά 50%.}

 

4. α. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) προστίθεται περίπτωση η', που έχει ως ακολούθως:

 

{η) η προβλεπόμενη από τις παραγράφους 2, 3 και 5 του άρθρου 69 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) και την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του νόμου 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α/2014) εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Επαγγελματικής Εστίας, τα οποία διατίθενται για τους θεσπισμένους με τις διατάξεις αυτές σκοπούς.}

 

β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β) Η εισφορά 1,35% και οι λοιποί ανωτέρω αναφερόμενοι πόροι υπό στοιχεία β', δ', ε', στ', ζ' και η' της παραγράφου 4 διατίθενται αποκλειστικά και καλύπτουν:}

 

5. Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, μέχρι τις 31-12-2017, υπό την προϋπόθεση της μηνιαίας καταβολής από 01-01-2015 ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,75% των καθυστερούμενων κύριων ασφαλιστικών οφειλών προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών) περιόδων απασχόλησης μέχρι τις 31-07-2014, καθώς και της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.8.2014 και εφεξής. Κατά το χρονικό διάστημα από 01-08-2014 έως και 31-12-2017:

 

α) αναστέλλονται κατά της επιχείρησης, καθώς και των κατά νόμο υπευθύνων αυτής, πάσης φύσεως κατά τον ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη κείμενη διάταξη, πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης για τις οφειλές τους στους ασφαλιστικούς φορείς,

 

β) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 86/1967 (ΦΕΚ 136/Α/1967), όπως ισχύει,

 

γ) αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997).

 

6. Η διάταξη της παραγράφου 1.ΣΤ)α του άρθρου 180 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014) τροποποιείται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εκδίδεται Κανονισμός Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης των άρθρων 7 και 8 του νόμου [Ν] 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α/2002), με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα όπως, ο τρόπος διοίκησης, τα προσόντα προέδρου και μελών διοικητικών συμβουλίων, οι απαγορεύσεις κατοχής ταυτοχρόνως και άλλων θέσεων, η άσκηση δραστηριοτήτων δυνάμενων να εμποδίσουν ή να επηρεάσουν την αμερόληπτη και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους, η εκπαίδευση των μελών διοικητικών συμβουλίων και προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.