Νόμος 4331/15 - Άρθρο 74

Άρθρο 74


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Α. Οι προθεσμίες του άρθρου 48 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) παρατείνονται μέχρι 31-12-2015.

 

Β. Μόνιμοι υπάλληλοι, καθώς και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) που διαλύονται, δύνανται με αίτησή τους να μεταταγούν ή μεταφερθούν με την ίδια σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, σε Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κενή οργανική θέση ή σε συνιστώμενη προσωποπαγή, η οποία καταργείται μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου από την Υπηρεσία.

 

Για το προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.