Νόμος 4109/13 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Συγχώνευση Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών και σύσταση του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ), τα οποία έχουν συσταθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου μόνου παράγραφος 7 του νόμου [Ν] 5167/1931 (ΦΕΚ 222/Α/1931) (άρθρο 11 του από [ΠΔ] 04-03-1932 προεδρικού διατάγματος), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει συγχωνεύονται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που συνιστάται με τον παρόντα νόμο, υπό την επωνυμία Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (ΕΚΑΦ), με έδρα την Αθήνα. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που συνιστάται τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

2. Σκοπός του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών είναι η παροχή εφάπαξ αποζημίωσης στα υπαγόμενα σε αυτό πρόσωπα ή στα μέλη των οικογενειών τους, λόγω οικειοθελούς οριστικής αποχώρησης από το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή.

 

3. Το Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών διοικείται από Πρόεδρο και Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Αποτελείται από επτά μέλη, με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά, ως εξής: Ως Πρόεδρος ορίζεται ένας ανώτατος υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ως μέλη ορίζονται ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ένας ανώτατος ή ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Ναυτιλίας ή αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, ένας ανώτατος ή ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας, ένας εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από τις εργοδοτικές οργανώσεις (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου), και ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας των Ναυτικών Πρακτόρων. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί και μετά τη λήξη της θητείας του, μέχρι τη συγκρότηση νέου.

 

4. Οι διατάξεις που διέπουν τους πόρους των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1 εξακολουθούν να ισχύουν. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα και λεπτομέρεια για τη διαδικασία είσπραξης, απόδοσης και διαχείρισης των πόρων αυτών.

 

5. α) Οι διατάξεις που διέπουν τους σκοπούς, τους πόρους, τους δικαιούχους και τα υπαγόμενα πρόσωπα των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών που συγχωνεύονται, καθώς και οι κανονιστικές και καταστατικές διατάξεις αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

β) Τα αποθεματικά των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1, καθώς και των επί μέρους κατηγοριών, εντάσσονται ως αποθεματικά στο Ενιαίο Κεφαλαίο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών σε χωριστές κατηγορίες, με χωριστές μερίδες και εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Μεμονωμένοι φορτοεκφορτωτές ή ομάδες φορτοεκφορτωτών μπορούν να εντάσσονται και να διατηρούν χωριστές μερίδες στο Ενιαίο Κεφαλαίο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών, κατόπιν αίτησης των δικαιούχων μπορούν να καταργούνται και να διανέμονται αυτοτελώς τα επί μέρους αποθεματικά στους αντίστοιχους δικαιούχους τους.

 

6. α) Με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας, διοίκησης και παροχών του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών.

 

β) Στον Κανονισμό Λειτουργίας, Διοίκησης και Παροχών του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών καθορίζονται, ιδίως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, η οργάνωση και η διάρθρωση των υπηρεσιών του συνιστώμενου νομικού προσώπου, οι θέσεις προσωπικού, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τα θέματα οικονομικής διαχείρισης προϋπολογισμού, διοίκησης και διαχείρισης αποθεματικών και περιουσίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

7. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1 μεταφέρεται με την ίδια σχέση στο Ενιαίο Κεφαλαίο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών. Το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας, Διοίκησης και Παροχών της προηγούμενης παραγράφου. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου διοίκησης, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

8. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων και συγχωνευόμενων Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα στο συνιστώμενο με τον παρόντα νόμο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, το οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση των αρχείων τους.

 

9. Το Ενιαίο Κεφαλαίο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών υποκαθίσταται, αυτοδικαίως, και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και έννομες σχέσεις των καταργούμενων Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών. Η μεταβίβαση αυτή συνιστά καθολική διαδοχή, οι δε τυχόν δίκες των καταργούμενων και συγχωνευόμενων Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών συνεχίζονται από το συνιστώμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους.

 

10. α) Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένων ή Ξηράς που συνίσταται με τη παράγραφο 1, τα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1 και όχι μετά τις 30-06-2015 εξακολουθούν να λειτουργούν με προϋπολογισμούς, που εγκρίνονται από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και να πραγματοποιούνται δαπάνες και μετά τις 31-01-2013.

 

β) Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 369/1976, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών και όχι μετά τις 31-12-2014.

 

γ) Οι υπάρχουσες την 11011-2012 Διαρκούσες Επιτροπές των Κεφαλαίων Αποζημίωσης (ΚΑΦ) Φορτοεκφορτωτών Ξηράς και Λιμένων εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους για θέματα που αφορούν το αντίστοιχο Κεφάλαιο Αποζημίωσης και με τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1254/1949 και του άρθρου 11 του από [ΠΔ] 04-03-1932 (ΦΕΚ 64/Α/1932) κωδικοποιημένος νόμος [Ν] 5167/1932 ή που θα εκδοθούν κατ' εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων. Στην περίπτωση που έχει λήξει η θητεία τους αυτή παρατείνεται μέχρι 30-06-2015. Επίσης στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο έχει αποχωρήσει ο Πρόεδρος ή μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Κεφαλαίου Αποζημίωσης ή για οποιονδήποτε λόγο έχει κενωθεί η θέση με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διορίζεται στη θέση αυτή νέος Πρόεδρος ή νέο μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας από εκείνη της οποίας τα μέλη συγκροτούν τη Διοικούσα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 102 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 48 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.