Νόμος 4210/13 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του νόμου 3708/2008 (ΦΕΚ 210/Α?2008) Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις, όπως ισχύουν, τροποποιούνται ως προς την τοποθέτηση των υπό διορισμό αθλητών και δύνανται να διορίζονται, με βάση τα τυπικά τους προσόντα, σε κενές οργανικές ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, σε υπηρεσίες ή φορείς του Δημοσίου στους νομούς που έχουν επιλέξει με την αρχική τους αίτηση κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά το διορισμό των ανωτέρω, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

2. Για όσους αθλητές έτυχαν διάκρισης μέχρι και τις 31-12-2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2725/1999, καθώς και της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 24344/2009 (ΦΕΚ 1182/Β/2009), όπως ισχύουν, και δεν έχουν υποβάλει αίτηση διορισμού μέχρι την έκδοση του παρόντος νόμου, το δικαίωμα διορισμού καταργείται.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 2, περίπτωση Δ' του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013 προστίθεται περίπτωση θ)θ' ως εξής:

 

{θ)θ) οι διακριθέντες αθλητές που διορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2725/1999.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.