Νόμος 3900/10 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 18/1989 (ΦΕΚ 8/Α/1989), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1968/1991 (ΦΕΚ 150/Α/1991), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση της Ολομέλειας καθορίζονται οι κατηγορίες υποθέσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα καθενός από τα Τμήματα.}

 

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 18/1989 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Η Ολομέλεια είναι αρμόδια:

 

α) Για ζήτημα ή υπόθεση που παραπέμπεται ενώπιον της με απόφαση Τμήματος, πενταμελούς ή επταμελούς σύνθεσης, λόγω μεγαλύτερης σπουδαιότητας, ιδίως όταν πρόκειται για θέματα γενικότερης σημασίας. Η παραπεμπτική απόφαση επέχει θέση έκθεσης του Συμβούλου που ορίζεται εισηγητής με την ίδια απόφαση.

 

β) Για κάθε υπόθεση, την οποία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισάγει ενώπιον της για τους λόγους του προηγούμενου εδαφίου, ακόμη και αν η υπόθεση έχει εισαχθεί σε Τμήμα. Εισηγητής στην Ολομέλεια ορίζεται Σύμβουλος.

 

3. Η Ολομέλεια μπορεί, αφού επιλύσει τα θέματα γενικότερης σημασίας, να εκδικάσει εξ ολοκλήρου την υπόθεση ή να την παραπέμψει για εκδίκαση στο αρμόδιο Τμήμα.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 18/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Όταν ένα Τμήμα κρίνει ότι είναι αναρμόδιο, παραπέμπει την υπόθεση στον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Αυτός με πράξη του επιλύει το ζήτημα της αρμοδιότητας δεσμευτικά και παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο Τμήμα.}

 

4. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 2944/2001 (ΦΕΚ 222/Α/2001), οι λέξεις στον αρμόδιο σχηματισμό αντικαθίστανται με τις λέξεις στον Πρόεδρο του Συμβουλίου κατά την προηγούμενη παράγραφο.

 

5. Στο άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 18/1989 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Υπόθεση που εισήχθη λόγω σπουδαιότητας στην Ολομέλεια ή στην επταμελή σύνθεση Τμήματος μπορεί να εισαχθεί με νεότερη πράξη του οικείου Προέδρου στο αρμόδιο Τμήμα, είτε στην πενταμελή σύνθεση, αντιστοίχως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.