Νόμος 4186/13 - Άρθρο 51

Άρθρο 51


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 3187/2003, καταργείται.

 

2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 3187/2003 αναριθμείται σε β' και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Ειδικών Επιστημόνων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, με σύμβαση που δύναται να διαρκεί έως και δύο διδακτικά εξάμηνα. 'Εξαιρετικά προβλέπεται ότι με την παρούσα διάταξη δύνανται να ανανεωθούν έως και για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014, οι συμβάσεις του διδακτικού προσωπικού που εργάστηκε κατά τα ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013.}

 

3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στο στρατιωτικό διδακτικό προσωπικό. Ο προσδιορισμός και η καταβολή της αποζημίωσης του στρατιωτικού διδακτικού προσωπικού γίνεται κατ' αναλογία με τα ισχύοντα για το μη στρατιωτικό διδακτικό προσωπικό μερικής απασχόλησης.

 

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου [Ν] 3413/2005 (ΦΕΚ 278/Α/2005) και την παράγραφο 23 του άρθρου 88 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010), προστίθεται εδάφιο γ' ως εξής:

 

{γ. Οι αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου περί εκλογής, επιλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού, καθώς επίσης και οι σχετικές ανανεώσεις συμβάσεων εργασίας τους, για να τεθούν σε ισχύ, προσεπικυρώνονται από τον Διοικητή του οικείου Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.