Νόμος 4179/13 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ιατρικός και ιαματικός τουρισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνίσταται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ηλεκτρονικό μητρώο παρόχων υπηρεσιών τουρισμού υγείας, στο οποίο καταχωρίζονται συμβεβλημένοι και μη πάροχοι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ιδίως:

 

α) ασφαλιστικοί πάροχοι υγείας,

β) εργαστήρια φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας,

γ) ιδιωτικές κλινικές,

δ) δημόσια νοσοκομεία,

ε) κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας,

στ) μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού,

ζ) κέντρα θαλασσοθεραπείας,

η) κέντρα χρόνιας αιμοκάθαρσης,

θ) μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,

ι) ιατρεία, πολυϊατρεία, οδοντιατρεία και εταιρεία διαγνωστικού εργαστηρίου.

 

Το ανωτέρω μητρώο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας λειτουργεί ως δημόσια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που διασυνδέεται άμεσα με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Τουρισμού και αναρτάται σε ιστοσελίδα των υπηρεσιών τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την καταχώριση στο ανωτέρω μητρώο, εξειδικεύονται οι ανωτέρω κατηγορίες φορέων ή προστίθενται κατηγορίες νέων παρόχων τουρισμού υγείας και ορίζονται τα πεδία των πληροφοριών που θα εμπεριέχονται σε αυτό.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού καθορίζεται το ύψος του παραβόλου για την καταχώριση των παρόχων υπηρεσιών τουρισμού υγείας στο ανωτέρω μητρώο, η διαδικασία απόδοσης του παραβόλου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

2. Στο άρθρο 8 του νόμου 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής:

 

{4. Εάν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν την άρση της αναγνώρισης ενός φυσικού πόρου ως ιαματικού μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση για αναγνώριση αυτού σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του νόμου 3498/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων υπάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού και υποστηρίζεται στο έργο της από μόνιμη γραμματεία και προσωπικό που διαθέτει η Διεύθυνση τουριστικής πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού.}

 

4. Στο άρθρο 13 του νόμου 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Οι φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν την διανομή του ιαματικού πόρου έναντι οικονομικού ανταλλάγματος βαρύνονται με:

 

α) την κατασκευή των αναγκαίων τεχνικών έργων για την άντληση ή την διατήρηση ή βελτίωση της απόδοσης και διατήρηση της ποιότητας των ιαματικών φυσικών πόρων ή την προστασία αυτών,

β) την κατασκευή του δικτύου και των εγκαταστάσεων διανομής,

γ) την εγκατάσταση μετρητών διανομής του ιαματικού φυσικού πόρου.}

 

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

 

{Εντός προθεσμίας 4 ετών από την δημοσίευση της κανονιστικής πράξης του άρθρου 16 του νόμου 3498/2006, όπως ισχύει, οι ως άνω αναφερόμενοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι αναπτυξιακές εταιρείες αυτών, υποβάλουν για έγκριση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης, δίνονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής και παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης. Η οικονομοτεχνική μελέτη εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών (Τμήμα Ιαματικών Πηγών) του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Τα έργα αξιοποίησης ολοκληρώνονται μέσα σε προθεσμία 5 ετών από την έκδοση της ως άνω αναφερόμενης απόφασης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των ως άνω αναφερομένων προθεσμιών, οι διοικητικές πράξεις παραχώρησης ή μίσθωσης ανακαλούνται αυτοδίκαια. Η Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών (Τμήμα Ιαματικών Πηγών) του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού εκδίδει διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη ανάκληση των πράξεων παραχώρησης ή μίσθωσης και αποβάλει τους κατόχους από τους χώρους και εγκαταστάσεις τους.}

 

6. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του νόμου 3498/2006 επιχειρήσεις υδροθεραπευτηρίων εξακολουθούν να λειτουργούν με τις σχετικές βεβαιώσεις που τους έχουν χορηγηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, μέχρι την εκπνοή των προθεσμιών της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του νόμου 4049/2012, οι οποίες παρατείνονται μέχρι τις 31-12-2014. Για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του νόμου 4049/2012, δίδεται προθεσμία 8 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, για την υποβολή τους, μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής σφραγίζονται οριστικά και η αξιοποίηση της ιαματικής πηγής υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014).

 

7. Στο νόμο 3498/2006 προστίθεται άρθρο 8Α που έχει ως εξής:

 

{Οι φορείς διαχείρισης αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων υποχρεούνται ανά δέκα έτη να υποβάλουν επικαιροποιημένα στην αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά: υδρογεωλογική μελέτη, ραδιολογική έκθεση, μικροβιολογικές, φυσικές, χημικές αναλύσεις, καθώς και υγειονομική έκθεση για τις ενδείξεις και αντενδείξεις των ιδιοτήτων του ιαματικού φυσικού πόρου. Αν από τα νέα στοιχεία προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις τότε εφαρμόζεται η διαδικασία άρσης αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων του άρθρου 8.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.