Νόμος 4276/14 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Ιατρικός και Ιαματικός Τουρισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις, η σύσταση και τήρηση Μητρώου Παρόχων Ιατρικού Τουρισμού στο Υπουργείο Τουρισμού, η χορήγηση Διακριτικού Σήματος Ιατρικού Τουρισμού, η πιστοποίηση των Παρόχων Ιατρικού Τουρισμού και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα που αφορά στον ιατρικό τουρισμό, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας και Τουρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το ύψος του παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο καταβάλλεται για την εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Ιατρικού Τουρισμού. Ο Πάροχος Ιατρικού Τουρισμού, ο οποίος παραβιάζει τις διατάξεις περί ιατρικού τουρισμού, διαγράφεται από το Μητρώο Παρόχων Ιατρικού Τουρισμού και ανακαλείται το Διακριτικό Σήμα Ιατρικού Τουρισμού.}

 

2. Οι προθεσμίες της παραγράφου 3 του άρθρου 17, της παραγράφου 1 του άρθρου 22 και της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006), οι οποίες είχαν παραταθεί μέχρι τις 31-12-2014 με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013), παρατείνονται εκ νέου μέχρι τις 31-12-2015.

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013) καταργείται.

 

4. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Πιστοποιητικό μικροβιολογικού ελέγχου από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή πιστοποιημένου εργαστηρίου, δημόσιου ή ιδιωτικού, ή εργαστηρίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, μετά από τη διενέργεια δειγματοληψιών στην πηγή και στους χώρους χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.