Νόμος 4179/13 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Αρμοδιότητες Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, η λειτουργία της οποίας διέπεται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005), όπως ισχύει, και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών πράξεων. Η καθ' ύλην αρμοδιότητα της υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος καθορίζεται με βάση τον κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας του φυσικού ή του νομικού προσώπου και αφορά σε υπόχρεους που έχουν σκοπό την εκμετάλλευση κύριων τουριστικών καταλυμάτων.

 

Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2)β του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3419/2005, όπως ισχύει, η κατά τόπο αρμοδιότητα της υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος είναι πανελλαδική. Κατ' εξαίρεση, υπόχρεοι του παρόντος άρθρου των οποίων η κύρια επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση βρίσκεται εκτός νομού Αττικής, μπορούν κατ' επιλογή τους, να υπαχθούν σε υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου του τόπου κατοικίας ή εγκατάστασής τους. Σε κάθε περίπτωση, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος οικείο ή αρμόδιο Επιμελητήριο, ως τέτοιο νοείται το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος για όλους τους υπόχρεους που έχουν σκοπό την εκμετάλλευση κύριων τουριστικών καταλυμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014).

 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος μπορεί να γίνονται μέλη του επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος ρυθμίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και το ύψος της εισφοράς των μελών, όπως επίσης και κάθε ειδικότερο ζήτημα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.