Νόμος 4172/13 - Άρθρο 108

Άρθρο 108


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3469/2006 Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 131/Α/2006) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η ημερομηνία έκδοσης που φέρουν τα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πρέπει υποχρεωτικά είτε να συμπίπτει με την ημερομηνία της χορηγηθείσας άδειας δημοσίευσης των δοκιμίων από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, είτε να είναι μεταγενέστερη αυτής.}

 

Η ισχύς της ανωτέρω ρύθμισης αρχίζει 10 ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 42 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

2. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 110 του νόμου 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/2012), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 26 του νόμου 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α/2013), παρατείνεται από τη λήξη της για διάστημα 6 μηνών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.