Νόμος 3469/06 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Κυκλοφορία της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως κυκλοφορούν την ίδια ημέρα με την ημερομηνία έκδοσης την οποία φέρουν. Η ημερομηνία έκδοσης που φέρουν τα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πρέπει υποχρεωτικά είτε να συμπίπτει με την ημερομηνία της χορηγηθείσας άδειας δημοσίευσης των δοκιμίων από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, είτε να είναι μεταγενέστερη αυτής.

 

Κατ' εξαίρεση, δοκίμια, που περιέχουν κείμενα τα οποία έχουν παραληφθεί και έχουν λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (ΚΑΔ) από το Εθνικό Τυπογραφείο τον τελευταίο μήνα εκάστου έτους, φέρουν ημερομηνία έκδοσης έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 108 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), με το άρθρο πέμπτο του νόμου 4218/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013), με την παράγραφο 8 του άρθρου 67 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

2. Όταν δεν είναι δυνατή η κυκλοφορία φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως την ημέρα την οποία φέρει ως ημερομηνία έκδοσης, κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητεί από το Εθνικό Τυπογραφείο κυρωμένο φωτοαντίγραφο του θεωρημένου και εγκεκριμένου δοκιμίου. Η επικύρωση του φωτοαντιγράφου γίνεται από εξουσιοδοτημένους για το λόγο αυτόν υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου, οι οποίοι σημειώνουν και την ημερομηνία παραλαβής επί του επικυρωμένου φωτοαντιγράφου.

 

3. Το φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως θεωρείται ότι κυκλοφόρησε την ημέρα που φέρει ως ημερομηνία έκδοσης. Για τον καθορισμό των προθεσμιών οι οποίες τάσσονται από την κείμενη νομοθεσία για την άσκηση δικαιώματος, κρίσιμη ημερομηνία θεωρείται η ημερομηνία της πραγματικής κυκλοφορίας του φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του θεωρημένου και εγκεκριμένου δοκιμίου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Ως πραγματική κυκλοφορία νοείται η πραγματική δυνατότητα διάθεσης του οικείου Φύλλου Εφημερίδας Κυβερνήσεως στο κοινό. Η ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας βεβαιώνεται από τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου.

 

4. Έννομες συνέπειες επέρχονται από την καταχώριση των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι δυνατή η καταχώριση στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, για λόγους τεχνικούς ή ανωτέρας βίας, οι έννομες συνέπειες επέρχονται από τη δημοσίευση των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε έντυπη μορφή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.