Νόμος 4179/13 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προσωπικό που μεταφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στο Υπουργείο Τουρισμού κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας ή εκπαιδευτικής βαθμίδας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής, ενώ τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας καταργούνται. Για την κύρια και επικουρική ασφάλιση του προσωπικού αυτού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του νόμου 3513/2006 (ΦΕΚ 265/Α/2006), όπως ισχύει.

 

2. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως τη δημοσίευση των πράξεων μεταφοράς και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στην υπηρεσία υποδοχής.

 

3. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης, καθώς και ο χρόνος που διανύθηκε στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.

 

4. Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου αυτού, θα βαρύνουν για το έτος 2013 τον προϋπολογισμό του φορέα προέλευσης. Από το έτος 2014 και μετά θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού με αντίστοιχη μείωση της επιχορήγησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

5. Για τις διαδικασίες αδειοδότησης σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 ως προς τον ανώτατο επιτρεπόμενο μικτό συντελεστή δόμησης, εφόσον πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου είχε εκδοθεί αρμοδίως μία από τις ακόλουθες πράξεις:

 

α. θετική γνωμοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3010/2002 και τις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 της με αριθμό ΗΠ/11014/703/Φ104/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 332/Β/2003),

 

β. θετική γνωμοδότηση Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 4014/2011,

 

γ. θετική γνωμοδότηση για την καταλληλότητα γηπέδου ή θετική έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 108 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), αφότου αυτή ίσχυσε, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Η ισχύς της ανωτέρω ρύθμισης αρχίζει 10 ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.