Νόμος 4138/13 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας

 

1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης με Αριθμό MAE: 27120/70/B/92/57, το οποίο συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 125/1991 (ΦΕΚ 51/Α/1991), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους, και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) με Αριθμό ΜΑΕ: 11970/Β/86/29, που συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 383/1979 (ΦΕΚ 118/Α/1979), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το οποίο επίσης, τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους συγχωνεύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου σε νέα εταιρία. Στους σκοπούς της νέας εταιρίας ΟΑΚ ΑΕ περιέρχονται και οι σκοποί της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Υποδομές, Μεταφορές και Δίκτυα Ανάπτυξης Κρήτης (δ.τ. Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.), η οποία ιδρύθηκε με την υπ' αριθμ. Δ17Α/02/99/ΦΝ380/2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 1454/Β/2011) και η οποία καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η νέα εταιρία που συνιστάται με τη συντέλεση της συγχώνευσης εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και συγκεκριμένα τον τομέα Υποδομών, έχει την επωνυμία Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης και έδρα το Δήμο Χανίων.

 

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και χωρίς άλλη διατύπωση άρχεται η διαδικασία συγχώνευσης της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στο μέτρο που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται για τη συγχώνευση οι διατάξεις των άρθρων 68 παράγραφος 3 και 80 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920) περί Ανωνύμων Εταιριών σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993).

 

Β. Διαδικασία Συγχώνευσης

 

3. Για την έναρξη της διαδικασίας της συγχώνευσης αρκεί η δημοσίευση του παρόντος κατά την προηγούμενη παράγραφο και δεν απαιτείται λήψη απόφασης από οποιοδήποτε εταιρικό όργανο των οργανισμών που συγχωνεύονται ή οποιαδήποτε άλλη πράξη από οποιαδήποτε άλλη αρχή.

 

4. Η συγχώνευση διενεργείται με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, οι οποίοι καταρτίζονται με ευθύνη των Διοικητικών τους Συμβουλίων, με ημερομηνία μετασχηματισμού οποιαδήποτε ημερομηνία του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες μετά τη δημοσίευση αυτή.

 

5. Ορκωτός Ελεγκτής ή η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ελέγχει τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού εκάστης από τις συγχωνευόμενες και συντάσσει την Έκθεση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993).

 

6. Για τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων οργανισμών με τις μετοχές της νέας εταιρίας Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, λαμβανομένων υπόψη τυχόν ειδικότερων περιστάσεων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, όπως ενδεικτικά της κατά καιρούς τακτικής και έκτακτης χρηματοδότησης τους από το Δημόσιο, του τρόπου διαμόρφωσης της μετοχικής σύνθεσης τους από τη σύσταση τους και έπειτα. Κατά το χρόνο συντέλεσης της συγχώνευσης, η σχέση συμμετοχής των μετόχων των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης διαμορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συμμετέχουν σε αυτό το Δημόσιο κατά ποσοστό 51%, η Περιφέρεια Κρήτης κατά ποσοστό 22%, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης κατά ποσοστό 22% και οι Ενώσεις Αγροτικών / Γεωργικών Συνεταιρισμών κατά ποσοστό 5%. Οι μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου είναι αμεταβίβαστες.

 

7. Όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού τους και ένθεν, από λογιστικής απόψεως, θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της νέας εταιρίας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

 

Γ. Συντέλεση - Αποτελέσματα Συγχώνευσης

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καταρτίζεται Πράξη Συγχώνευσης, η οποία έχει το περιεχόμενο της παραγράφου 2 του άρθρου 69 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920) και καταχωρείται αμελλητί και χωρίς έλεγχο στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών / Γενικό Εμπορικό Μητρώο για καθέναν από τους οργανισμούς που συγχωνεύονται και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών / Γενικό Εμπορικό Μητρώο της κοινής υπουργικής απόφασης συντελείται η συγχώνευση και επέρχονται τα αποτελέσματα του άρθρου 75 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920).

 

9. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, κατά την προηγούμενη παράγραφο, επέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τόσο για τους συγχωνευόμενους οργανισμούς όσο και έναντι τρίτων τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 

i) Οι συγχωνευόμενοι οργανισμοί θεωρούνται αυτοδικαίως λυμένοι, εξαφανιζόμενων των νομικών τους προσωπικοτήτων, έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια.

 

ii) Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη φορολογική νομοθεσία, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οιασδήποτε άλλης διατυπώσεως και χωρίς καταβολή φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 2166/1993, στη νέα εταιρεία, υπό την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των διατάξεων του Κώδικα περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Ειδικότερα, στη νέα εταιρία μεταβιβάζεται κάθε δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, κινητά και ακίνητα, ακόμα και αν δεν περιγράφονται επακριβώς στην κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.

 

iii) Η εξυπηρέτηση των τραπεζικών δανειακών συμβάσεων που έχουν συνάψει οι συγχωνευόμενοι οργανισμοί έως τις 31-12-2012, θα γίνεται από τη νέα εταιρία με παροχή πρόσθετης, ειδικής προς το σκοπό αυτόν, επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό, μέχρι τη λήξη τους. Η επιχορήγηση αυτή είναι ανεξάρτητη της ετήσιας επιχορήγησης που δίνεται προς τη νέα εταιρία για την υλοποίηση του παραγωγικού της έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση της παραγράφου αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού.

 

iv) Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες των συγχωνευόμενων οργανισμών συνεχίζονται, από τη συντέλεση της συγχώνευσης, από τη νέα εταιρία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους λόγω της συγχώνευσης.

 

ν) Οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων οργανισμών καθίστανται μέτοχοι της νέας εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος.

 

10. Με την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων οργανισμών, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά στην εισφορά ή μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπράγματου, ενοχικού ή άλλου δικαιώματος, οι μετοχές που θα εκδοθούν, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευόμενων οργανισμών, η συμμετοχή στο κεφάλαιο τους, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, συμφωνία ή πράξη, συμβολαιογραφική ή μη, που απαιτείται για τη συγχώνευση, η κωδικοποίηση των καταστατικών διατάξεων της νέας εταιρίας Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, η καταχώριση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες και η δημοσίευση αυτών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων, με εξαίρεση τυχόν αντίθετη πρόβλεψη από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

 

Δ. Σκοποί νέας εταιρείας

 

11.α) Στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες που ασκεί η νέα εταιρία Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης σε ολόκληρη την περιοχή της Κρήτης περιλαμβάνονται:

 

(ί) Η εκπόνηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, η μελέτη, η χρηματοδότηση, η εκτέλεση, η λειτουργία και η αξιοποίηση έργων κοινωφελών και δημόσιου εν γένει ενδιαφέροντος που του ανατίθενται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με αποφάσεις της Περιφέρειας Κρήτης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και λοιπών νομικών ή φυσικών προσώπων.

 

(ii) Η ανάληψη πάσης φύσεως επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

 

(iii) Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση ενός ή περισσότερων έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

(iv) Η προετοιμασία, η διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και η διοίκηση μελέτης ή έργου, ο καθορισμός των γενικών και τεχνικών όρων με τους οποίους θα εκτελεσθεί η σύμβαση, η διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης έργου, μελέτης ή υπηρεσίας, η εποπτεία της διοίκησης ή και η διοίκηση των συμβάσεων, η έγκριση των μελετών και η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 3 του νόμου 3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

(ν) Η ανάληψη, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων εγγείων βελτιώσεων και η αξιοποίηση και εκμετάλλευση υδάτινων πόρων, καθώς και υγρών αποβλήτων.

 

(vi) Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη του έργου του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006) και των εφαρμοστικών αυτού αποφάσεων.

 

β) Στους σκοπούς της νέας εταιρείας Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης μεταφέρονται και οι σκοποί της Ανώνυμης Εταιρίας Υποδομές, Μεταφορές και Δίκτυα Ανάπτυξης Κρήτης (δ.τ. Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.), οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:

 

i) Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση, επίβλεψη και συντήρηση νέων ή σε εξέλιξη έργων οδικών υποδομών ή τμημάτων τους, που του ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

 

ii) Η ολική ή μερική ανάθεση, στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων ή κατόπιν διαγωνισμού σε τρίτους, της μελέτης και / ή της κατασκευής και/ή της επέκτασης και / ή της οργάνωσης και/ή του εξοπλισμού και / ή της εκμετάλλευσης ή / και της χρηματοδότησης ή / και της διαχείρισης των πιο πάνω έργων, καθώς και της επίβλεψης και/ή της παρακολούθησης της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων και του ελέγχου των σχετικών μελετών.

 

iii) Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση οποιουδήποτε άλλου έργου υποδομής μεταφορών ή επικοινωνιών δικτύων, στην Κρήτη που ανατίθεται σε αυτήν κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις είτε από το Ελληνικό Δημόσιο είτε από τρίτους.

 

iv) Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση παρόδιων εκτάσεων, που έχουν προέλθει από απαλλοτριώσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

 

ν) Η παροχή προς τρίτους έναντι ανταλλάγματος συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού, μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης υποδομών και δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών.

 

vi) Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου, με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

γ) Στη νέα εταιρία μεταφέρεται στο σύνολο της η εποπτεία, η επίβλεψη και ο άμεσος έλεγχος της μελέτης και κατασκευής, η διαχείριση και η λειτουργία των έργων της ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη (φράγμα Αποσελέμη, Διυλιστήρια, αγωγοί, σήραγγες, και λοιπά μέρη του έργου).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018).

 

12. Η νέα εταιρεία Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης στη θέση των συγχωνευόμενων οργανισμών Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης και Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης ως προς όλες τις αρμοδιότητες που είχαν οι τελευταίοι βάσει νομοθετικής, κανονιστικής ή άλλης διάταξης ως προς τα δημόσια έργα, τα έργα εγγείων βελτιώσεων, τα έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους. Ειδικότερα, η νέα εταιρία αναλαμβάνει όλα τα έργα κυριότητας των συγχωνευόμενων οργανισμών Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης και Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης, το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), το έργο του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ), το έργο της ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη, ενώ δύναται να αναλάβει και το σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση οποιουδήποτε άλλου έργου ανατεθεί σε αυτήν κατ' εντολήν Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α' και β' βαθμού, ή του εποπτεύοντος Υπουργού.

 

Ε. Πόροι - Περιουσία νέας εταιρίας

 

13. Οι πόροι της νέας εταιρίας Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης προέρχονται από:

 

α) ίδια κεφάλαια,

 

β) δάνεια συναπτόμενα με πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού,

 

γ) κεφάλαια προερχόμενα από την έκδοση ομολογιακών δανείων,

 

δ) τη συμμετοχή ωφελουμένων,

 

ε) επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στο βαθμό που επιτρέπεται από τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες,

 

στ) δωρεές, παραχωρήσεις, κληροδοτήματα,

 

ζ) πώληση περιουσιακών στοιχείων ή την εκμίσθωση ακινήτων,

 

η) δικούς της πόρους,

 

θ) προγράμματα τεχνικής υποστήριξης ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως και αντικειμένου που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή / και από εθνικούς πόρους,

 

ι) τη χρηματοδότηση για την αποζημίωση που λαμβάνει στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010 ή των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 3 του νόμου 3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν,

 

ι)α) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 

Ως πόροι της νέας εταιρίας νοούνται, μεταξύ άλλων, τα πάσης φύσεως έσοδα από τη λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων οποιασδήποτε φύσεως και αντικειμένου που της έχουν ανατεθεί, ανήκουν στην αρμοδιότητα της ή αναλαμβάνει με οποιονδήποτε τρόπο. Η νέα εταιρία μπορεί, επίσης, να συνεργάζεται με οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες μόνη της ή από κοινού με τρίτους, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα κ.λ.π. οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 

14. Στην περιουσία της νέας εταιρίας Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανήκουν τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων οργανισμών Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης και Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης, με εξαίρεση έργα που ανέλαβαν οι συγχωνευόμενοι φορείς κατ' εντολών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α' και β' βαθμού, ή τρίτων, ως και εκείνα που έχουν χαρακτηρισθεί ή χαρακτηρίζονται ως εκ της φύσεως τους, ως περιουσία του Δημοσίου.

 

ΣΤ. θέματα Λειτουργίας της νέας εταιρίας

 

15. Η νέα εταιρία Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας και διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου, του καταστατικού της και συμπληρωματικά των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920) και του νόμου 3429/2005 (Κεφάλαιο Α') (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 

16. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

 

α. 1 μέλος οριζόμενο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ως Πρόεδρο, ο οποίος απαιτείται να είναι απόφοιτος ανώτατης σχολής. Ο καθορισμός των αποδοχών ή αποζημιώσεων του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) ως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1 του άρθρου 210 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019), οι οποίες καλύπτονται από τις πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, νοείται εφεξής ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

 

β. 1 μέλος οριζόμενο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 

γ. 5 μέλη οριζόμενα από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.

 

δ. 2 εκπροσώπους της Περιφέρειας Κρήτης οριζόμενους από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.

 

ε. 2 εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 

17. Κατά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρίας Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης από όλα τα αποφασίζοντα όργανα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του παρόντος, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αναλογικής κατά το δυνατό εκπροσώπησης των 4 Νομών της Κρήτης, στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

18. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής.

 

19. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διαθέτει κατ' ελάχιστον Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Οικονομικών σπουδών και τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας. Τα οριζόμενα από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μέλη διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο δραστηριότητας της νέας εταιρίας και τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία.

 

20. Για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις παραγράφους 16, 17 και 18 του παρόντος εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομικών.

 

21. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της νέας εταιρίας Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης καταρτίζεται αμελλητί το καταστατικό της, όπως αυτό ορίζεται με την Πράξη Συγχώνευσης της παραγράφου 8 του παρόντος, εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και καταχωρείται αυτό στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

 

22. Με απόφαση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρίας Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, η οποία εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν, ο οποίος υπέχει θέση Οργανισμού του φορέα, στον οποίο καθορίζονται, ιδίως, η σύσταση του τεχνικού του συμβουλίου, τα όργανα διοίκησης του, η διάρθρωση του σε υπηρεσιακές μονάδες, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του, οι οργανικές θέσεις του προσωπικού, καθώς και τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για την εκπόνηση των μελετών και την ανάθεση και κατασκευή των έργων και διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των απαραίτητων υπηρεσιών της συγχωνευόμενης εταιρείας Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης στην, προ της συγχωνεύσεως, έδρα της. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής κατά την εκτέλεση όλων των έργων και την εκπόνηση όλων των μελετών από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008) και του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005), ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της νέας εταιρίας, ενώ τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αναλαμβάνουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις ή Τμήματα της νέας εταιρίας, που θα καθορισθούν στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

 

Στις αιτήσεις θεραπείας, που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008) και του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005), αποφασίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της κεντρικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

Ζ. Λοιπά Θέματα

 

23. Τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων φορέων θα πρέπει να συνέλθουν εντός 5 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου να λάβουν κάθε κατάλληλο μέτρο, ώστε η συγχώνευση να συντελεσθεί εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση παρέλευσης της αμέσως προηγούμενης προθεσμίας για τη συντέλεση της συγχώνευσης, χωρίς τα εταιρικά όργανα να έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συντέλεση της συγχώνευσης, αυτές λύονται αυτοδικαίως. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λύση και εκκαθάριση των οργανισμών. Στην περίπτωση αυτή με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι φορείς που θα ασκούν τις αρμοδιότητες των υπό συγχώνευση οργανισμών.

 

24. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στους συγχωνευόμενους οργανισμούς μεταφέρεται αυτοδικαίως στη νέα εταιρία Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης και αποτελεί προσωπικό της, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχέσεις εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο της συγχώνευσης.

 

25. Το προσωπικό άλλων υπηρεσιών και φορέων, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί στους συγχωνευόμενους οργανισμούς, συνεχίζει να υπηρετεί στη νέα εταιρία και να λαμβάνει τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού του κλιμακίου από την Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, όπως εκάστοτε διαμορφώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012. Ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο νέο φορέα έχουν εφαρμογή και στους αποσπασμένους υπαλλήλους. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού καθορίζεται και κάθε άλλο θέμα για τη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των παραγράφων 24, 25 και 31 του παρόντος στη νέα εταιρία Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης.

 

26. Η θητεία των τεχνικών συμβουλίων, των τεχνικών υπηρεσιών και των λοιπών οργάνων των συγχωνευόμενων οργανισμών που ασκούν αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στο πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει την εκτέλεση των δημόσιων έργων και την εκπόνηση μελετών, παρατείνεται μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 22 του παρόντος για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της νέας εταιρείας Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης.

 

27. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των συγχωνευόμενων οργανισμών Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης και Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρείας Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 20 του παρόντος.

 

28. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της καταργούμενης εταιρίας Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης.

 

Η. Μεταβατικές Διατάξεις

 

29. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης που συστήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 208/2000 (ΦΕΚ 187/Α/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη, που συστήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 85/2001 (ΦΕΚ 73/Α/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα μεταφερθούν στη νέα εταιρία μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 22 του παρόντος άρθρου για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της νέας εταιρείας Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Η διαδικασία της μεταφοράς ρυθμίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού στην οποία καθορίζονται λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων στην ομαλή διαδοχή του εργοδότη στις υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις, στα πρωτόκολλα παραλαβής και άλλες σχετικές ρυθμίσεις.

 

30. Η νέα εταιρία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν τόσο από έργα, των οποίων η κατασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη με την έναρξη ισχύος του παρόντος, όσο και από τις πάσης φύσεως συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των συγχωνευόμενων οργανισμών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α' και β' βαθμού, ή τρίτων, που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες. Η νέα εταιρία, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο, οφείλει να προβεί, σε εύλογο χρονικό διάστημα, στην παράδοση προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, α' και β' βαθμού, τυχόν έργων κυριότητας τους, εφόσον η εκτέλεση των έργων αυτών έχει ολοκληρωθεί και η παράδοση τους εκκρεμεί με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η νέα εταιρία Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης συνεχίζει τις εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης ή υπογραφής σύμβασης για την παροχή τεχνικής βοήθειας / υποστήριξης στο έργο και τη λειτουργία των ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ και Ύδρευσης Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου, από τους τεχνικούς και νομικούς συμβούλους, οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη νέα εταιρία Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης.

 

31. Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που υπηρετούν σε οργανικές μονάδες, οι αρμοδιότητες των οποίων μεταφέρονται με τον παρόντα νόμο στη νέα εταιρεία, αποσπώνται σε αυτήν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων των οργανικών τους μονάδων. Οι υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του μισθού και του μισθολογικού τους κλιμακίου, όπως εκάστοτε διαμορφώνονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από την Υπηρεσία από την οποία προέρχονται. Ειδικές διατάξεις, που εφαρμόζονται στη νέα εταιρία, έχουν εφαρμογή και στους αποσπασμένους υπαλλήλους. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των Υπηρεσιών που καταργούνται με τον παρόντα νόμο μεταφέρονται στη νέα εταιρεία Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, όπου και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

 

32. Εκκρεμείς δίκες, οι οποίες αφορούν τόσο την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης όσο και την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη και στις οποίες διάδικο μέρος είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα εταιρία χωρίς άλλη διατύπωση. Αρμόδια για τη διοικητική επίλυση τυχόν διαφορών που έχουν γεννηθεί από πράξεις οργάνων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αφορούν έργα για τα οποία έχει γίνει οριστική παραλαβή είναι τα αποφαινόμενα και τα γνωμοδοτικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 

33. Πόροι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκεκριμένοι ή προς έγκριση, που αφορούν εκτέλεση συμβάσεων των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη μεταβιβάζονται υποχρεωτικά με μέριμνα των αρμόδιων οργάνων στη νέα εταιρία.

 

34. Οι Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης και Κατασκευή έργου Ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη καταργούνται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τους στη νέα εταιρία, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 29 του παρόντος άρθρου με τίτλο Μεταβατικές Διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.