Νόμος 4635/19 - Άρθρο 210

Άρθρο 210: Τροποποιήσεις του νόμου 4354/2015


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις των Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, και Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και γενικότερα όλων των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, καθώς και των εν γένει Γενικών Επιθεωρητών, Συντονιστών ή Εισαγγελέων Ελεγκτικών Σωμάτων ή Σωμάτων Επιθεώρησης, καθώς και του Προέδρου, των μελών και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο επόμενο εδάφιο. Ειδικότερα, αναφορικά με τις εταιρείες του Α' Κεφαλαίου του νόμου 3429/2005 για τις οποίες εφαρμόζεται η εξαίρεση του άρθρου 28 παράγραφος 3 περίπτωση γ', οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο [Ν] 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/2018).}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) προστίθεται περίπτωση γ'), ως εξής:

 

{γ) Οι Πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των δημοσίων επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005 και των θυγατρικών τους, των οποίων οι μετοχές έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας και οι οποίες είτε απασχολούν περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους είτε ο κύκλος εργασιών τους σε επίπεδο εταιρείας ή ομίλου υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Για τον καθορισμό των εν γένει αποδοχών και πρόσθετων μεταβλητών αμοιβών, απολαβών και αποζημιώσεων των προσώπων της παρούσας περίπτωσης σύμφωνα με αξιολόγηση με συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες απόδοσης, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 90% του ανώτατου ορίου της περίπτωσης α) της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 22.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.