Νόμος 4099/12 - Άρθρο 116

Άρθρο 116: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3691/2008


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 8 οδηγίας 2010/78/ΕΕ)

 

1. Στο άρθρο 6 του νόμου 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α/2008) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Οι Αρμόδιες Αρχές συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) (εφεξής EAT), που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) (εφεξής ΕΑΑΕΣ), που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (εφεξής ΕΑΚΑΑ), που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (συλλογικώς: Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές ΕΕΑ).

 

Οι Αρμόδιες Αρχές παρέχουν χωρίς καθυστέρηση στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προς διευκόλυνση του εποπτικού τους έργου.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του νόμου 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Το Υπουργείο Οικονομικών, ως Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και τα αντίστοιχα Υπουργεία των άλλων κρατών - μελών, τόσο για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκτιμά ότι τρίτη χώρα πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 ή 2 του παρόντος άρθρου, όσο και όταν εκτιμά ότι πληρούνται τα τεχνικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται στο στοιχείο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 40 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του νόμου 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Υπουργείο Οικονομικών ως Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας ενημερώνει τα άλλα κράτη - μέλη, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκτιμά ότι τρίτη χώρα πληροί τις προϋποθέσεις του στοιχείου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 τις Οδηγίας 2005/60/ΕΚ. Όταν το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνεται από τα άλλα κράτη - μέλη, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές για εκτιμήσεις τους ότι τρίτη χώρα πληροί τις προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου τις Οδηγίας 2005/60/ΕΚ ενημερώνει σχετικώς τις Αρμόδιες Αρχές, οι οποίες διαβιβάζουν τις ανωτέρω πληροφορίες στα υπόχρεα πρόσωπα, με οδηγίες για τον τρόπο διαχείρισης αυτών των πληροφοριών. Οι ως άνω εκτιμήσεις των άλλων κρατών - μελών δεν είναι δεσμευτικές.}

 

4. Στο άρθρο 32 του νόμου 3691/2008 η παράγραφος 6 αναριθμείται σε 7 και προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Τα κράτη - μέλη ενημερώνουν το ένα το άλλο, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές στον βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ) 1093/2010, 1094/2010 και 1095/2010, καθώς και την Επιτροπή, για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρούν ότι τρίτη χώρα πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 ή 4.}

 

5. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του νόμου 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ) 1093/2010, 1094/2010 και 1095/2010 για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η νομοθεσία τρίτης χώρας δεν επιτρέπει την εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου 1 και μπορεί να ληφθεί συντονισμένη δράση για την επίτευξη λύσης.}

 

β) Στο άρθρο 36 του νόμου 3691/2008 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 4 του άρθρου 31 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 (4Β) της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, οι Αρμόδιες Αρχές με αποφάσεις τους εξειδικεύουν και καθορίζουν κάθε λεπτομέρεια και τεχνικό θέμα.}

 

6. Στο άρθρο 41 του νόμου 3691/2008 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 3 του άρθρου 34 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 (5) της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, οι Αρμόδιες Αρχές με αποφάσεις τους εξειδικεύουν και καθορίζουν κάθε λεπτομέρεια και τεχνικό θέμα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.