Νόμος 4093/12 - Άρθρο id

Παράγραφος ΙΔ: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείων Τουρισμού, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Επικρατείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υποπαράγραφος ΙΔ1: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητα Υπουργείου Τουρισμού

 

1. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 710/1977 Περί ξεναγών (ΦΕΚ 283/Α/1977), όπως ισχύει, καταργούνται.

 

2. Το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2

 

Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού έχουν:

 

α) Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτοχοι διπλώματος Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ ή σχετικού τίτλου εκπαίδευσης, ο οποίος έχει αποκτηθεί σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει αναγνωριστεί από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Τίτλου ΙΙΙ του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 

β)Αλλοδαποί ελληνικής καταγωγής, απόφοιτοι της Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ.

 

γ) Απόφοιτοι των ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης ξεναγών του άρθρου 14.}

 

3. Το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το επάγγελμα του ξεναγού ασκείται ελεύθερα μετά την πάροδο 10 ημερών από την υποβολή από τους ενδιαφερομένους στο Υπουργείο Τουρισμού αίτησης για αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ξεναγού, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

 

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού (Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης, Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού, Τμήμα Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) εξετάζει εντός 10 ημερών τα υποβληθέντα σε αυτήν δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού.

 

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων χορηγείται στον ξεναγό εντός 10 ημερών από την υποβολή της αναγγελίας, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού και εγγραφής του στο οικείο μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9, συνοδευόμενη από δελτίο ταυτότητας, το οποίο ο ξεναγός φέρει κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, προκειμένου να επιδεικνύεται σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο.

 

4. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν δύναται να ασκήσει το επάγγελμα του ξεναγού, γνωστοποιώντας του και τους σχετικούς λόγους. Η ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση γίνεται πριν την πάροδο 10 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας χωρίς η αρμόδια υπηρεσία να έχει γνωστοποιήσει στον υποβάλλοντα τους λόγους για τους οποίους δεν δύναται να ασκήσει το επάγγελμα του ξεναγού, τόσο η βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού όσο και το δελτίο ταυτότητας ξεναγού τεκμαίρεται ότι έχουν χορηγηθεί. Στην παραπάνω περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004).

 

5. Με την απόφαση της παραγράφου 1, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διαδικασίας των προηγούμενων παραγράφων.}

 

4. Το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται Μητρώο Ξεναγών, στο οποίο καταχωρίζονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του Ξεναγού σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3.

 

2. Στο Μητρώο Ξεναγών καταχωρίζονται τα στοιχεία ταυτότητας του Ξεναγού που πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, τα στοιχεία του τίτλου σπουδών του και οι γλώσσες στις οποίες δύναται να ξεναγεί.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η οικονομική επιβάρυνση των ξεναγών για την εγγραφή τους στο Μητρώο και τη χορήγηση του Δελτίου Ταυτότητας Ξεναγού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση του Μητρώου.}

 

5. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 710/1977 καταργούνται.

 

6. Το άρθρο 11 του νόμου [Ν] 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στα άρθρα 2 και 3, δικαίωμα ξενάγησης χωρίς αμοιβή σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και χώρους που είχε αναπτυχθεί ή αναπτύσσεται επιστημονική και ανασκαφική δραστηριότητα, έχουν καθηγητές ανώτατων σχολών ιστορίας και αρχαιολογίας, διευθυντές και καθηγητές ημεδαπών και αλλοδαπών σχολών αρχαιολογίας στην Ελλάδα για ξεναγήσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου.

 

2. Σε περίπτωση έλλειψης ξεναγού δυνάμενου να ξεναγήσει σε ορισμένη γλώσσα, έπειτα από σχετική βεβαίωση του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών, δικαίωμα ξενάγησης έχουν και άτομα τα οποία δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου αυτού, αλλά οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα άριστη γνώση της γλώσσας για την οποία παρατηρείται έλλειψη ξεναγού, έπειτα από σχετική άδεια η οποία χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού.

 

3. Υπήκοοι κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και των Ελλήνων υπηκόων, οι οποίοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι στα κράτη αυτά και διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την εκεί άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ξεναγού έχουν δικαίωμα προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών ξεναγού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό [Α] 165255/ΙΑ/2010 (ΦΕΚ 2157/Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Τουρισμού.}

 

7. Το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 12

 

1. Στο έργο των ξεναγών εποπτεία ασκεί το Υπουργείο Τουρισμού.

 

2. Η εποπτεία συνίσταται στη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων για τις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 

3. Σε όποιον παρέχει τις υπηρεσίες του άρθρου 1 κατά παράβαση των άρθρων 2, 3 και 11, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 €. Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, ήτοι 2.000 €, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 €.

 

4. Σε τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο άσκησης του έργου τους συνεργάζονται για την παροχή υπηρεσιών ξεναγού με πρόσωπο το οποίο δεν έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος κατά παράβαση των άρθρων 2, 3 και 11, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους 2.000 €.

 

Σε περίπτωση υποτροπής εντός του έτους επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, ήτοι, 4.000 €, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή αφαιρείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μηνών.

 

5. Για παραβάσεις του άρθρου 4 επιβάλλεται αρχικά η ποινή της επίπληξης και σε περίπτωση υποτροπής πρόστιμο 500 €. Σε περίπτωση νέας υποτροπής εντός έτους, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, ήτοι 1.000 € ενώ για κάθε επόμενη υποτροπή εντός έτους αφαιρείται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού για διάστημα έως τριών μηνών.

 

6. Τα πρόστιμα των ανωτέρω παραγράφων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

 

7. Τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουρισμού, βεβαιώνονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

 

8. Κατά της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του στοιχείου δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α?2004), όπως αυτό ισχύει. Η προσφυγή υποβάλλεται στο Υπουργείο Τουρισμού εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στο ενδιαφερόμενο μέρος. Επί της προσφυγής αποφαίνεται εντός διαστήματος 6 μηνών η αρμόδια ως άνω Επιτροπή. Με την άσκηση της προσφυγής και για το διάστημα της προς άσκηση αυτής προθεσμίας αναστέλλεται η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης.}

 

8. Τα δύο εδάφια του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 710/1977 αριθμούνται ως παράγραφος 1 και προστίθενται παράγραφοι 2 - 5, ως εξής:

 

{2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που εκδίδεται εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων διάρκειας έως 2 μηνών για την κατάρτιση Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφοίτων τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Ιστορίας της Αρχαιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής στην ειδικότητα του ξεναγού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 

α) τη διδασκαλία μαθημάτων που δεν καλύπτονται από τη διδαχθείσα ύλη των ανωτέρω σχολών και β) πρακτική άσκηση στην τεχνική της διαδρομικής ξενάγησης στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων - εκδρομών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, προκειμένου οι καταρτιζόμενοι να διαθέτουν με την ολοκλήρωση των ταχύρρυθμων προγραμμάτων το απαραίτητο γνωσιολογικό υπόβαθρο για την άσκηση του επαγγέλματός του ξεναγού.

 

3. Τα προγράμματα της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζεται κάθε φορά ο τόπος και ο χρόνος υλοποίησης των ταχύρρυθμων προγραμμάτων, η διαδικασία, τα κριτήρια εισαγωγής των υποψηφίων, ο αριθμός των καταρτιζομένων και η οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή στα ταχύρρυθμα προγράμματα. Η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, που πιστοποιείται σύμφωνα με τη σχετική για την απόδειξη γλωσσομάθειας για το διορισμό σε θέσεις του δημόσιου τομέα νομοθεσία, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα προγράμματα αυτά.

 

4. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων της παραγράφου 1, το Υπουργείο Τουρισμού προσλαμβάνει ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας που δεν θα υπερβαίνει τη διάρκεια του προγράμματος. Οι ειδικότητες και τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού καθορίζονται από τον Υπουργό Τουρισμού με την προκήρυξη πρόσληψης.

 

5. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των ταχύρρυθμων προγραμμάτων του παρόντος άρθρου οι καταρτισθέντες αποκτούν αυτόματα τη δυνατότητα πρόσβασης στο επάγγελμα του ξεναγού σε ισότιμη βάση με τους αποφοίτους των λοιπών σχολών ξεναγών του παρόντος νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 2.}

 

Υποπαράγραφος ΙΔ2: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

 

1. Με συνυποσχετικό μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας προσδιορίζεται ο τρόπος καταβολής και το ύψος της συνεισφοράς της τελευταίας για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, του σχετικού ποσού μη δυνάμενου να είναι κατώτερο των 140.000.000 €.

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 10 με τίτλο Μεταβατικές διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 103/2011 Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-04-2009 (ΦΕΚ 236/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις

 

Οι συναφθείσες διμερείς συμφωνίες με τους ήδη εξουσιοδοτημένους αναγνωρισμένους οργανισμούς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να συναφθούν νέες το αργότερο εντός 2 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

Υποπαράγραφος ΙΔ3: Πρακτορεία εφημερίδων και περιοδικών

 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να προβεί στην ίδρυση και λειτουργία Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών, εφόσον υποβάλει στη Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης αναγγελία έναρξης άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011).

 

2. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα νόμιμα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας της ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών που υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 3919/2011, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1436/1984 (ΦΕΚ 54/Α/1984) καταργείται.

 

Υποπαράγραφος ΙΔ4: Εφημεριδοπώλες - Πώληση και διακίνηση εφημερίδων, περιοδικών και εν γένει εντύπων

 

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα πώλησης και διακίνησης εφημερίδων, περιοδικών και εν γένει εντύπων. Εφημερίδες, περιοδικά και εν γένει έντυπα μπορούν να πωλούνται χωρίς περιορισμούς από κάθε εγκατάσταση, υπαίθρια ή στεγασμένη, χωρίς να απαιτείται η δραστηριότητα αυτή να αποτελεί τη μοναδική ή την κύρια δραστηριότητα που ασκείται στην εν λόγω εγκατάσταση.

 

2. Καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν περιορισμούς στην πρόσβαση και άσκηση των δραστηριοτήτων πώλησης και διακίνησης εφημερίδων, περιοδικών και εν γένει εντύπων:

 

α) το άρθρο μόνον του αναγκαστικού νόμου της [Ν] 28-05-1935 (ΦΕΚ 219/Α/1935), όπως είχε συμπληρωθεί με τη διάταξη του άρθρου 16 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4231/1962 (ΦΕΚ 105/Α/1962),

β) το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 73/1944 (ΦΕΚ 37/Α/1944), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 117/1945 (ΦΕΚ 29/Α/1945) και την επαναφορά του σε ισχύ με το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 10/1975 (ΦΕΚ 34/Α/1975),

γ) το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2943/1954 (ΦΕΚ 181/Α/1954), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 1, 2 και 3 του νόμου [Ν] 937/1979 (ΦΕΚ 152/Α/1979), το άρθρο 67 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991) και το άρθρο 18 του νόμου [Ν] 2747/1999 (ΦΕΚ 226/Α/1999),

δ) η παράγραφος 2 και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1093/1938 (ΦΕΚ 68/Α/1938),

ε) οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995) και

στ) οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1436/1984.

 

3. Καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.