Νόμος 3057/02 - Άρθρο 76

Άρθρο 76


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 39 του νόμου 2725/1999 προστίθεται εκ νέου ως εξής:

 

{Άρθρο 39: Μαζικός αθλητισμός

 

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Διεύθυνση Άθληση για όλους, με αρμοδιότητα τη μελέτη, οργάνωση, διάδοση, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, υποστήριξη και χρηματοδότηση των προγραμμάτων Άθληση για όλους σε πανελλήνιο επίπεδο.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζεται το πλαίσιο της οργάνωσης και οι λειτουργίες των προγραμμάτων Άθλησης για όλους, οι συναρμόδιοι φορείς, οι κατηγορίες και τα είδη των προγραμμάτων, η οργανωτική δομή, οι διαδικασίες υλοποίησης, υποστήριξης και χρηματοδότησης, το σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου των προγραμμάτων και κάθε άλλο συναφές θέμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η οργανωτική δομή της Διεύθυνσης Άθληση για όλους. Στη Διεύθυνση Άθληση για όλους προΐσταται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, κλάδου ΠΕ5, με ειδικές γνώσεις, εμπειρία και προϋπηρεσία στα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού και σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλου με αυτά τα προσόντα και αυτού του κλάδου Πτυχιούχος ΠΕ1 Διοικητικού - Οικονομικού κλάδου με ανάλογα προσόντα. Στις προβλεπόμενες θέσεις Διευθυντών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προστίθεται και μία θέση βαθμού Διευθυντή, εκτός βαθμολογικής κλίμακας, για τους κλάδους ΠΕ5 και ΠΕ1.

 

Στη Διεύθυνση συνιστώνται και υπάγονται τα παρακάτω τμήματα:

 

Α) Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Προγραμμάτων Άθλησης για όλους.

Β) Τμήμα Σχεδιασμού και Επιστημονικής Υποστήριξης Προγραμμάτων Άθλησης για όλους.

Γ) Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για όλους.

 

Στα συνιστώμενα τμήματα Σχεδιασμού και Επιστημονικής υποστήριξης και Παρακολούθησης και Ελέγχου προγραμμάτων, οι θέσεις των Προϊσταμένων καταλαμβάνονται από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ5 πτυχιούχων Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

 

Στο τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης η θέση του Προϊσταμένου καταλαμβάνεται από υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού και ελλείψει αυτού από υπάλληλο του κλάδου ΠΕ5 Πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού μπορεί να συνιστώνται θέσεις ειδικού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού και Πτυχιούχων της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υποστήριξη των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 2947/2001.

 

4. Για την εκπλήρωση των σκοπών των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους και τη χρηματοδότηση των φορέων υλοποίησης αυτών συντάσσεται ετήσιος προϋπολογισμός με εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης και των ανεξάρτητων γραφείων, ο οποίος θα καλύπτεται από τον ειδικό λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

5. Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το οποίο έχει ήδη διατεθεί ή μεταφερθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υποστήριξη των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με την ίδια σχέση εργασίας για την κατά τόπους διοικητική υποστήριξη των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους. Η κατάταξη γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται σε προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του παραπάνω προσωπικού στα παραπάνω εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υπολογίζεται για τη μισθολογική του κατάταξη.

 

6. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από αυτήν, καθώς και οι φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων Άθληση για όλους μπορούν να προσλαμβάνουν και να απασχολούν Πτυχιούχους Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων Άθλησης για όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των οκτώ μηνών. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 2947/2001.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.